Մաթեմատիկա

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 18.11.2022

449. A կետի կոորդինատը –4 է։ Նրա ո՞ր կողմում է գտնվում և նրանից քանի՞ միավոր հեռավորություն ունի B կետը, եթե վերջինիս կոորդինատն է՝

ա) -9
5 միավոր ձախ:


բ) -1
3 միավոր աջ:


գ) +3
7 միավոր աջ:


դ) +10
14 միավոր աջ:

451. Գծե՛ք կոորդինատային ուղիղ և նրա վրա նշե՛ք A (–3) կետը։ Նշե՛ք նաև՝


ա) B կետը, որը գտնվում է A կետից երկու միավոր դեպի աջ,


բ) C կետը, որը գտնվում է A կետից երեք միավոր դեպի ձախ։

453. Կոորդինատային ուղղի վրա քանի՞ բնական թիվ է գտնվում հետևյալ թվերի միջև.

ա) –5 և 3, — -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2

բ) 0 և 4, — 1, 2, 3

գ) 7 և 15 — 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 18.11.2022

450. Կոորդինատային ուղղի վրա A (–6), B (+2), C (–3), D (–4), E (+8), F (–2), G (–10) կետերից ո՞րն է գտնվում ամենից ձախ, և ո՞րը՝ ամենից աջ։

Պատ․՝ ձախ – G (-10), աջ – E (+8)։

452. Կոորդինատային ուղղի վրա նշե՛ք A (–2) և B (+7) կետերը: Գտե՛ք A և B կետերի հեռավորությունը` արտահայտված միավոր հատվածներով։

Պատ․՝ 8:

461. Քանի՞ տոկոսով կփոքրանա քառակուսու մակերեսը, եթե նրա կողմը փոքրացնենք 20 %-ով։

Լուծում

1) 10 × 10 = 100

2) 10 × 20 : 100 = 2

3) 10 — 2 = 8

4) 8 × 8 = 64

5) 100 — 64 = 36

6) 36 : 100 × 100% = 36%

Պատ՝. 36%:

465. ABCD և BCEF քառանկյունները (նկ. 60) ուղղանկյուններ են, |AD|=5 սմ։ Որքա՞ն է FE հատվածի երկարությունը։

FE = BC = AD = 5 (սմ)

Պատ․՝ 5 սմ:

466. Ի՞նչ մասշտաբով պետք է գծել քարտեզը, որպեսզի 160 կմ երկարություն ունեցող ջրանցքը նրա վրա պատկերված լինի 40 սմ երկարությամբ գծով։

Լուծում

160 կմ = 1600000 սմ


1600000 : 40 = 40000

Պատ․՝ 40000: