Բնագիտություն

Դասարանական աշխատանք բնագիտություն 14.09.2022

Պատասխանել հարցերին։

  1. Ո՞ր երևույթն են անվանում քիմիական ռեակցիա։

Քիմիական են կոչվում այն երևույթները որոնց նյութը փոխարկվում է այլ նյութի, այսինք տեղի է ունենում նոր նյութ ՝ նյութեր։ Քիմիական երևույթներն անվանում են նաև Քիմիական ռեակցիա կամ Փոխազդեցություն

  1. Թվարկե՛ք քիմիական ռեակցիաների բնորոշ մի քանի հատկանիշ։

Գույնի փոփոխությունը, Համի փոփոխությունը, Հոտի հայտնվելը կամ անհետանալը, գազի անջատումը կամ կլանումը, ջերմության անջատումը կամ կլանումը, Լույսի անջատումը, Նստվածքի առաջացումը կամ անհետացումը։

  1. Թվարկե՛ք քիմիական ռեակցիաների համար անհրաժեշտ մի քանի պայման

Հալվելը, համապատասխան ջերմաստիճանը, ճնշումը:

Բնագիտություն

Տնային աշխատանք բնագիտություն 15.09.2022

  1. Բերե՛ք քիմիական ռեակցիայի օրինակներ։

Քիմիական ռեակցիայի օրինակներն են՝ լուծկու հատիկն այրվելը, Կաթի թթվելը, ձվի նեխումը, թղթի այրվելը, և այն։

  1. Լուսասինթեզը համարվու՞մ է քիմիական ռեակցիա։

Այո, լուսասինթեզը հոմորվում է քիմիական ռեակցիա։

  1. Նյութերին ի՞նչ կարևոր պայման է պետք միմյամց հետ փոխազդելու համար։

Որպեսզի նյութերը փոխազդեն, դրանք նախապես տաքացնում են։ Օրինակ, որպեսզի մագնեզիումի լարը տաքացնենք, ապա որոշ ժամանակ անց կսկսի այրվել։ Այրվելիս այն լույս և ջերմություն է արձակում

Ռուսերեն

Русский язык 15.09.2022

1.Учебник стр. 23 упражнение 9

9. Употребите данные существительные со словом мой или моя. Запишите
в два столбика отдельно слова мужского и женского рода.

Лагерь — мой лагерь, букварь — мой букварь, кровать — моя кровать, день — мой день, камень — мой камень, конь — мой конь, лошадь — моя лошадь, гость — мой гость, рубль — мой рубль, календарь — мой календарь, жизнь — моя жизнь, словарь — мой словарь, медведь — мой медведь, морковь — моя морковь.

2.Составь сочетания имен существительных со словами мой, моя, мое, укажи род.

М.р (мой)С.р  (мое) Ж.р (моя)
ДругПолотноСвеча
ВзглядРужьеДочка
Кроссвордозеровьюга
 жилище 
   

Свеча, полотно, друг, взгляд, дочка, вьюга, ружье, озеро, кроссворд, жилище.

3.Определи род существительных, запиши слова в три столбика. Над столбиками напиши :м.р., ж.р, ср.р.

М.р (мой)С.р  (мое) Ж.р (моя)
килограммкиноЖидкость
светпитьекиносъемка
подъездновосельерассада
 троллейбус поездка
   

Жидкость, кино, киносъемка, килограмм, рассада, питье, свет, поездка, новоселье, подъезд, троллейбус.

Ռուսերեն

Классная работа 15.09.2022

Определи, верно ли имена существительные мужского ,женского и среднего рода распределены по столбикам.

М.рСр.рЖ.р.
НосорогСторожАнна
НочьСолнцеКукла
ЗвездопадРассказШишечка
ВарежкаСтихотворениеДядя
СочинениеПениеПодсказка

Անգլերեն

translation 07.09.2022

Jack was a young sailor. He lived in England, but he was often away with his
ship.
One summer he came back from a long voyage and found new neighbours
near his mother’s house. They had a pretty daughter, and Jack soon loved her
very much.
He said to her, ‘My next voyage will begin in a few days’ time, Gloria. I love
you, and I’ll marry you when I come back. I’ll think about you all the time, and
I’ll write to you and send you a present from every port.’
Jack’s first port was Freetown in Africa, and he sent Gloria a parrot from
there. It spoke five languages.
When Jack’s ship reached Australia, there was a letter from Gloria. It said,
‘Thank you for the parrot, Jack. It tasted much better than a chicken.’

Ջեքը երիտասարդ նավաստի էր: Նա ապրում էր Անգլիայում, բայց հաճախ հեռու էր իր նավը:
Մի ամառ նա վերադարձավ երկար ճանապարհորդությունից և գտավ նոր հարևաններ մոր տան մոտ: Նրանք մի գեղեցիկ աղջիկ ունեին, և Ջեքը շուտով սիրեց նրան շատ-շատ.
«Իմ հաջորդ ուղևորությունը կսկսվի մի քանի օրից», Գլորիա: Ես սիրում եմ
քեզ, և ես քեզ հետ ամուսնանալու եմ, երբ վերադառնամ: Միշտ կմտածեմ քո մասին, և Ես կգրեմ ձեզ եւ ձեզ նվեր կուղարկեմ ամեն նավահանգստից»:

Ջեքի առաջին նավահանգիստը Ֆրիթաունն էր Աֆրիկայում, եւ նա Գլորիային թութակ ուղարկեց
այնտեղ: Այն խոսում էր հինգ լեզուներով ։
Երբ Ջեքի նավը հասավ Ավստրալիա, գլորիայից մի նամակ կար: Այնտեղ ասվում էր.
‘Շնորհակալություն թութակի համար, Ջեք. Այն շատ ավելի համեղ էր, քան հավը»։

A. Answer these questions.

1. Why did Jack make long voyages?

Because he was a sailor.

2. Where did Gloria live?

She lived near jack’s mother’s house.

3. Why did Jack think about Gloria all the time?

Jack think Gloria all the time because he loved her very much.

4. Where did Jack send Gloria the parrot from?

Jack send  Gloria the parrot from Freetown in Africa.

5. Where did Jack get Gloria’s letter about the parrot?

Jack got Gloria’s letter from Australia.

6. What did Gloria do to the parrot?

Gloria ate the parrot.

B. Which words in the story on page 4 mean the opposite of:

1. short-long        4. old-young     7. worse-better
2. last- first          5. little-big
3. ugly-pretty       6.wine-parrot

C. Write this story. Put one word in each empty place. You will find all
the correct words in the story on page 4.

Freetown is a . . . . in West Africa. Jack and another . . . . from his ship
went into a shop there and saw a beautiful bird. It was a red and grey . . . . and
it . . . . ‘Hullo,’ to them. Jack said to his friend, ‘I’m going . . . . it to Gloria.
She’s the daughter of my mother’s . . . . It will be a nice . . . . for her,’ Then
Jack and his friend . . . . a restaurant and ate . . . . and fried potatoes there.
They . . . . very good.

Freetown is a port  in West Africa. Jack and another  man   from his ship went into a shop there and saw a beautiful bird. It was a red and grey  bird  and  it  said ‘Hullo,’ to them. Jack said to his friend, ‘I’m going  to send   it  to Gloria. She’s the daughter of my mother’s   neighbor.  It will be a nice  present  for her,’ Then Jack and his friend  went to a restaurant and ate  meat  and fried potatoes there. They  were  very good.

Մայրենի

Մայրենի 15.09.2022

Գործնական քերականություն

1. Բառերն այբբենական կարգով դասավորի՛ր . դժոխք, դաշույն, դյութել, դդում, դարպասապահ, դաղձ, դաշունահար: 

Դաղձ, դաշույն, դաշունահար, դարպասապահ, դդում, դժոխք, դյութել։

2. Այբբենական կարգով դասավորի՛ր

Ա. այն առարկաների անունները, որ կուզենայիր ունենալ, 

Գուաշ, դրամ, լինզա, հագուստ, հեռախոս, մատիտ, նոթատետր, նվեր, շոկոլադ, պայուսակ։

Բ. ընկերներիդ անունները:

Ալինա, Անահիտ, Անի, Արինա, Հասմիկ, Մարինե, Նարե, Նիկա, Վիկա։

3. Հաշվի՛ր, թե տրված բառերի մեջ քանի՛ տառ, քանի հնչյուն կա: 

Չնաշխարհիկ – 10 տառ, 11 հնչյուն, սերկևիլ – 7 տառ, 8 հնչյուն, շնորհակալ — 9 տառ, 8 հնչյուն, եռատերև — 7 տառ, 9 հնչյուն, քարայր — 6 տառ, 6 հնչյուն, Եվրոպա — 6 տառ, 7 հնչյուն: 

4. Տրված բառերի մեջ մտնող հնչյունները գրի՛ր (փակագծում տրված է, թե քանի հնչյուն է): 

Ամենաերկար — ամենայերկար (11), երևալ — յերեվալ (7), որևէ – վորեվէ (6),  երանգավորել – յերանգավորել (12), որկոր – վորկոր (6), անողնաշար – անվողնաշար (10), ամենաողորմելի – ամենավողորմելի (14): 

5. Կետերի փոխարեն գրի՛ր տրված բառերից մեկը: 

Շոշափեց ու տեսավ, որ խեղճ կենդանու ողը կոտրվել է (ող, ոխ):

Ոխը սրտում որ մնա, թույն կդառնա, կքայքայի սիրտը  (ող, ոխ):

Երբ երեկոյան հետ թռան, տեսան, որ իրենց բույնը գրավել է անծանոթ մի թռչուն (բույն, բուն): 

Մի քանի հոգի ձեռք- ձեռքի էին տվել ու փորձում էին գրկել հինավուրց ծառի վիթխարի բունը  (բույն, բուն): 

Մոտակայքում ապրողներն այնքան են վարժվել Վիկտորիաի շառաչին, որ դրան էլ ուշադրություն չեն դարձնում: (Վիկտորիա, Վիկտորյա)

Տնեցիներն այնքան են վարժվել Վիկտորիայի անտեղի լացուկոծին, որ դրան էլ ուշադրություն չեն դարձնում:  (Վիկտորիա, Վիկտորյա)