Անգլերեն

Sally or Paula? || English 11.02.2023

The monkey is Sally and the girl is Paula.

Hometask:ex.2/c,d,page 41

c. Complete the sentences with the correct form of have (not) got.

1.Have you got a new camera? It looks cool.

2.My aunt has got a house  in  the country,I often go and see her at the weekend.

3.Let’s watch DVD. I have got lots of them.

4.Have your brother got a bike?

5.They have got a new drummer in their band.She’s great.

6.This computer is too expensive for me.I have not got enough money to buy it.

7. Have they got a dog?

8. I have not got your phone number. Can you tell me what it is?

d. Make true sentences about you and your family. Use the correct form of have (not) got.

 1. I have got a big family.
 2. We have got a big house.
 3. My best friend has got a brother.
 4. I have got a bicycle.
 5. I have got a computer.
 6. I have not got a sister.

Lesson 2

Parts of body/page 42

Hometask:7/d,page 43

d. Put the words in order to make questions.

 1. old / you / are / How — How old are you?
 2. name / first / your / What’s — What’s your first name?
 3. spell / How / you / do / please / that — How do you spell that, please?
 4. your / What’s / address — What’s your address?
 5. you / that / Can / repeat / please — Can you repeat that, please?
 6. number / please / telephone / your / What’s — What’s your telephone number, please?
Մայրենի

Գործնական քերականություն մայրենի 10.02.2023

1. Տրված արմատների կրկնությամբ բառեր կազմի՛ր: Բառերի մեջ այդ արմատների գրությանն ուշադրություն դարձրո՛ւ:

Օրինակ՝

բըրդ — բրդբրդել

մըրթ — մրթմրթալ

 կըրթ — կրթկրթալ

 սըրթ — սրթսրթալ

կըռ — կռկռալ

 մըռ — մռմռալ

 բըռ — բռբռալ:

2. Պարզի՛ր, թե Ա և Բ բառախմբերն ի՛նչ սկզբունքով են կազմված: Այդ բառախմբերը լրացրո՛ւ:

Ա. Սառցաբեկոր, կերակրափող, գերազանցել, շնաձուկ:

Բ. Դուրս զալ, վազ տալ, գործ անել, խաղ անել, դաշնամուր նվագել, ծաղիկ քաղել:

3. Տրված հարադրությունների իմաստներն արտահայտի՛ր այլ բառերով:

Կանգ առնել — կանգնել

մուր գալ — մուրալ

շուռ գալ — թեքվել

քարշ տալ — քաշել

ցույց տալ — ցուցադրել

4. Աչք և գլուխ բառերով կազմի՛ր հնարավորին չափ շատ հարադրություններ ու դարձվածքներ:

Աչք – աչքի լույս, աչք բացել

գլուխ – գլխի տալ, գլուխ պահել։