Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 10.02.2021

499 Հաշվել արտահայտության արժեքը. (ա)

241x(14300-13850)-(47324-23405-23193)=107724

1) 14300-13850=450

2) 47324-23405=23919

3)23919-23193=726

4) 241×450=108450

5) 108450-726=107724

500  Լրացնել  աղյուսակը. (ա)

Գումարելի12462597799874
Գումարելի1243546223459
Գումար137056524133333

     12462+1243=13705

      65241-5462=59779
                                                                      33333-9874=23459

 501 Լրացնել  աղյուսակը. (ա)

Արտադրիչ24266101
Արտադրիչ32113234
Արտադրյալ7768287123434

 321×242 =77682   

8712:132=66

                                                                             3434:101=34

Մայրենի

«Երկու սև ամպ»

Վաղուց թողած բարձր ու կանաչ
Գահը իրենց հանգըստության,
Երկու սև ամպ, հողմի առաջ
Գընում էին հալածական։

Հողմը սակայն չար հոսանքով
Բաժնել, ջոկել չէր կարենում,
Ինչքան նըրանց լայն երկնքով
Դես ու դեն էր քըշում, տանում։

Ու անդադար գընում էին՝

Քըշված հողմի կատաղությամբ,
Իրար կըպած ու միասին,
Երկու սև ամպ, երկու սև ամպ…

  1. Գոյական –գահ, ամպ, հողմ, հանգստություն,  հոսանք,  երկինք,  կատաղություն, կանաչ (խոտ)

Ածանցավոր-հանգստություն,  հալածական,  անդադար,  կատաղություն

2. Պատմել   բանաստեղծությունը

Այս բանաստեղծության  կերպարները   երկու  սև   ամպեր  են, որոնց քամին փորձում  է  բաժանել:  Բայց իմ կարծիքով,  Թումանյանը  փոխաբերական  իմաստով,  ներկայացնում է երկու  անբաժանելի   ընկերների:  Ինչքան  էլ  հողմը    հալածում   էր,   ուզում  էր առանձնացնել,  չկարողացավ,  նրանք   մինչև  վերջ   մնացին  միասին:  Այդպես  էլ,  իսկական, հավատարիմ   ընկերները,  չեն   վախենում  դժվարություններից,  չեն  բաժանվում  և  մինչև  կյանքի  վերջ,  մնում  են  անբաժան:

Անգլերեն

The Children In The Forest

Two children, a brother and a sister go to school. There is a forest on their way to school. Suddenly the boy says to his sister: «We have much time, let’s go to the forest and play there».

The girl wants to go into the forest too. So they put their books on the grass and go into the forest. They see a squirrel. The boy says:

«Little squirrel, come and play with us”.

«I have no time”, says the squirrel. “I must get nuts. I must get ready for the winter. I cannot play with you.”

Then the children see a bee. The boy says:

“Little bee, come and play with us”.

“I have no time”, says the bee. “I must make honey. I cannot play with you.”

The dove says: “ I cannot play with you. I have no time. I must make a nest for my babies.”

Nobody wants to play with the children.

So they go to the river. They say to the river,”You don’t work. You come and play with us”.

But the river says: “I cannot play with you.  I work all day. I give water to the fields. I give water to the flowers. I give water to the squirrel, to the bee,  to the dove and to girls and boys like you. Go away. You go to school.”

The children go to school. On the way home, they go into the forest again.

The squirrel says to the children:

“Work is over. School is over. Let’s play now.”

The bee says,”Work is over. School is over. Come and play with me now.”