Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 03.05.2021

1043.

I պարկ-156 ընկույզ

II պարկ-?,  ավելացրեցին  10 ընկույզ

III պարկ-?,  ավելացրեցին 8  ընկույզ

IV  պարկ -?,  ավելացրեցին  12 ընկույզ

Ընդամենը-?

Լուծում

 1. 156-(10+12+8)=126  ընկույզ
 2. 126-10=116 ընկույզ-II  պարկ
 3. 126-8=118 ընկույզ-III  պարկ
 4. 126-12=114 ընկույզ-IV  պարկ
 5. 156+116=272 ընկույզ
 6. 272+118=390 ընկույզ
 7. 390+114=504  ընկույզ-ընդամենը

Պատ.՝   504 ընկույզ:

 1044.

Հեծանվորդ-?,  նշ.-1 մաս

Մոտոցիկլվար-?, 3 անգամ  ավելի

Հեռավորությունը-36 կմ

Լուծում

 1. 3+1=4 մաս
 2. 36:4=9 կմ-հեծանվորդ
 3. 3×9=27 կմ-մոտոցիկլավար

Ստ.՝  27+9=36 կմ

Պատ.՝  հեծանվորդ`  9 կմ,   մոտոցիկլավար`  27 կմ:

1045.

Լուծում

 1. 20+22=42 կմ
 2. 2×42=84 կմ

Պատ.՝  AB=84կմ:

Մայրենի

«Թվական» 03.05.2021

Այն   բառերը, որոնք   ցույց  են  տալիս  թիվ, թվային  կարգ, կոչվում  են  թվականներ, օրինակ՝ մեկ, չորս, տասնմեկերորդ…

Թվականները՝ ըստ  գրության  լինում են երկու  տեսակի՝ առանձին և միասին գրվող  թվականներ:

11-99 թվականները  գրվում  են  միասին, օրինակ՝ քսանեկրու, հիսունչորս…

100-ից բարձր  թվականները  գրվում  են  անջատ, օրինակ՝ երեք  հազար  հինգ հարյուր տասնչորս:

Թվականների  ուղղագրությունը

Պետք է հիշել, հետևյալ   թվականների   ուղղագրությունը  ինն(ը), տասը, երեսուն, քառասուն, հիսուն, վաթսուն, յոթանասուն,ութսուն, իննսուն, միլիոն, միլիարդ:

Առաջադրանքներ ՝

 1. Հետևյալ  թվականները  գրել  տառերով` 54, 847, 6985, 12546, 68, 95, 15, 58, 697, 89:

54-Հիսունչորս

847-ութ  հարյուր    քառասունյոթ

6985-վեց  հազար  ինը  հարյուր  ութսունհինգ

12546-տասներկու  հազար  հինգ  հարյուր  քառասունվեց

68-վաթսունութ   

95-իննսունհինգ

15-տասնհինգ   

58-հիսունութ

697-վեց հարյուր իննսունյոթ

89-ութսունինը:

2. Գրեք, թե որ թվականներ  են  գրվում  միասին, իսկ  որոնք՝առանձին:

11-99 թվականները   գրվում    են  մասին:  Օրինակ ՝  երեսունյոթ,  ութսունհինգ:

100-ից   մեծ  թվականները  գրվում  են   առանձին:  Օրինակ ՝  հինգ   հարյուր  տասնմեկ:

3. Գրեք բոլոր տասնյակները և բառակազմորեն դրանք վերլուծեք՝ առանձնացնելով արմատն ու ածանցը: Ո՞ր  ածանցն  է  կրկնվում, ձեր  կարծիքով  դա  ի՞նչ   իմաստ  ունի:

Տասը-պարզ

քսան-պարզ

երեսուն-եր-սուն-ածանցավոր

քառասուն-քառ-ասուն-ածանցավոր

հիսուն-հինգ-սուն-ածանցավոր

վաթսուն-վաթ-սուն-ածանցավոր

յոթանասուն-յոթ-(ան)-ասուն-ածանցավոր

ութսուն-ութ-սուն-ածանցավոր

իննսուն-ինը-սուն-ածանցավոր

Սուն   ածանցը  նշանակում  է   տասը:

Ռուսերեն

«Солнце и Луна»

Солнце и Луна долго спорили. Солнце сказало, что листья на деревьях зелёные.

— Нет, — сказала Луна, — они серебряные. Люди на Земле всё время спят. А Солнце ответило: «Нет, люди на Земле всё время двигаются».

— Но тогда почему на Земле всегда тихо? — спросила Луна.

— Кто тебе это сказал? — удивилось Солнце. — На Земле всегда шумно. Они продолжали спорить.

— Я не могу понять, почему ты видишь зелёные листья, а я серебряные, — сказала Луна. Этот разговор услышал Ветер.

— О чём вы спорите? Я вижу Землю и днём и ночью. Днём, когда светит Солнце, люди работают и на Земле шумно. А ночью, когда светит Луна, на Земле тихо и люди спят.

Луна захотела посмотреть, что делают люди на Земле днём. Она решила появляться раньше, когда на небе ещё светит Солнце. Теперь она знает, какая Земля днём. А вот Солнце не может увидеть Землю ночью. Когда появляется Солнце, начинается день.

Вопросы к тексту:

 1. Почему Солнце сказало, что листья на деревьях зелёные?

Солнце так сказало, потому что, когда оно выходит начинается день, вокруг светло и видны зелёные листя на деревьях.

 • Почему Луна сказала, что листья серебряные?

Луна так сказала, потому что вокруг  темно и листя кажутся серебряными.

 • Почему Луна сказала, что на Земле всегда тихо?

Тихо на Земле, потому что все спят ночью.

 • Почему Солнце не согласилось с Луной и сказало, что на Земле всегда шумно?

Потому что, Люди на Земле днём работают.

5. Кто услышал спор Солнца и Луны?

Услушал ветер.