Հայրենագիտություն

«Խաչքար»

Խաչքարը միջնադարյան հայկական կերպարվեստի տեսակ է,

կոթող-հուշարձան` խաչի պատկերով, զարդաքանդակների

հորինվածքով ուղղաձիգ կանգնեցված սալաքար,

ճակատով` դեպի արևմուտք:

Խաչքարը հաջորդել է խաչով ավարտվող քառակող վաղմիջնադարյան կոթողներին և թևավոր խաչերին, որոնց մեծ մասը ոչնչացվել է արաբական արշավանքների ժամանակ: Խաչքարը բովանդակում է քրիստոնեության հիմնական գաղափարը՝ Հիսուս Քրիստոսի փրկագործությունը: Գլխավոր տարրը խաչն է՝ որպես Խաչեցյալի՝ Քրիստոսի, Կենաց ծառի, խոստացված երկնային հոգևոր դրախտի ու փրկության խորհուրդ. այն հայերի համար փոխարինել է սրբապատկերներին:

IV–V դարերից խաչքար կանգնեցվել է ռազմական հաղթանակներն ու պատմական կարևոր դեպքերը հավերժացնելու համար կամ, որպես ճարտարապետական զարդ, ագուցվել եկեղեցիների որմերին: Խաչքարը ծառայել է նաև որպես տապանաքար՝ հանգուցյալի հոգու փրկության համար, օրինակ՝ Նորատուսի, Սաղմոսավանքի, Հին Ջուղայի  (1998–2006 թթ-ին հիմնովին ավերել են ադրբեջանցիները) գերեզմանատների խաչքարերը: Վերջիններս նաև պատմական վավերագրեր էին, որոնց արձանագրությունները բովանդակում էին երկրի ներքին ու արտաքին կյանքին վերաբերող կարևոր տեղեկություններ:

Խաչքարերի զգալի մասի վրա պատվիրատուի անվան կողքին կամ առանձին հիշատակվում է նաև պատրաստող վարպետի անունը. հիշարժան են Մխիթար Կազմողը (XII դար), Մոմիկը, Պողոսը (XIII դար), Քիրամ Կազմողը (XVI–XVII դարեր) և ուրիշներ: X–XIII դարերում ձևավորվել և ոճական առումով կատարելության են հասել խաչքարի արվեստի հիմնական տեսակները. կերտվել են ամբողջական քարերից և դրվել պատվանդանի վրա, ագուցվել կամ փորվել են եկեղեցիների պատերին, ժայռազանգվածներին կանգնեցվել են նաև խմբակային խաչքարեր: Մեզ հասած ամենավաղ խաչքարերից են Կատրանիդե թագուհու (879 թ., Գառնի), Գրիգոր Ատրներսեհ իշխանի (881 թ., Մեծ Մազրա) և ուրիշների կանգնեցրած խաչքարերը: Միջնադարում խաչքարերը երբեմն ներկել են կարմիր, ավելի հազվադեպ՝ սպիտակ ևկապտավուն: ԽաչքարերիԽաչքարերի տեսակներից են «Սբ Սարգիսը» (սիրահար

զույգերին «չար աչքից» անխոցելի դարձնող), «Ցասման խաչերը» (բնության տարերքը սանձող) և այլն: Սյուժետային և սրբապատկերային տարրեր են պարունակում «Ամենափրկիչ», «Դեիսուս» կամ «Բարեխոսություն», «Համբարձում», «Ծնունդ» և այլ տեսակներ:

Խաչքարի արվեստը վերացական խորհրդանշային է՝ ամբողջությամբ տոգորված փրկության խորհրդով, այն ունի զուտ աստվածաբանական պաշտամունքային դեր ու նշանակություն: Խաչքարի արվեստը վերածնվել է վերջին տասնամյակներում. բազմաթիվ քարգործ վարպետներ ու քանդակագործներ շարունակում են խաչքարեր կերտելու ավանդույթները:

Սա [խաչքարը] մի արտակարգ երևույթ է մեր արվեստում: Ընկղմելով  ծաղիկների հյուսվածքների մեջ՝ վարպետը նույնիսկ խաչն օգտագործել է՝ արտահայտելու յուր ապրումները, յուր երազանքները: Սրանք մեր լավագույն ճարտարապետական կառուցվածքներին համազոր ստեղծագործություններ են…»:

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 03.03.2021

594(ա)

Ընդամենը-7մ  25սմ                    

Կապույտ-2մ   24սմ 

Կարմիր-?, 15սմ-ով կարճ  է կապույտից

Կանաչ-?, մնացածը

Լուծում

 1. 2մ  24սմ-15սմ=2մ  9սմ-կարմիր
 2. 2մ  24սմ+2մ  9 սմ=4մ  33սմ-կապույտ և կարմիր
 3. 7մ  25սմ-4մ  33սմ=6մ   125սմ -4մ   33սմ=3մ  92սմ-կանաչ

Պատ.՝ կանաչ-3մ  92սմ:

 595(ա)

1 կգ երշիկ-2000դր

300գ երշիկ-?

Լուծում

1կգ=1000գ

 1. 2000:1000=2դր-1գ
 2. 2×300=600դր

Պատ.՝  300 գրամ երշիկ արժեղա 600դրամ:

Մաթեմատիկա

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 03.03.2021

589 բ)

24 հարյուրյակ և  15միավոր- բաժանած  100-ի

Քանորդ- 24

Մնացորդ -15

Թիվը-2415

592. ա) Արտահայտել նշված  միավորներով:

2000մ=2կմ

8400մ=8կմ 400մ

600սմ=6մ

520սմ=5մ  20սմ

594. բ)

3օրում-40կմ

I օր-12կմ   500մ, որը  5կմ-ով  քիչ է II-ից

II օր-?

III օր-?

                                                                                      Լուծում

 1. 12կմ 500մ+5կմ=17կմ   500մ-II օր
 2. 12կմ 500մ+17կմ   500մ=29կմ  1000մ=30կմ-I  և II միասին
 3. 40-30=10կմ – III օր

Պատ.՝  III օր-10կմ:

595 բ)

2կգ 500գ երշիկ-5000դր

200գ երշիկ-?

Լուծում

2կգ  500գ=2500գ

 1. 5000:2500=2դր-1գ
 2. 2×200=400դր

Պատ.՝ 200 գրամ   երշիկ-400դրամ:

630 ա) բ) Հաշվել  արտահայտության արշեքը

Ա) 7560:90+(1282-1214)-8400:100=68

1) 1282-1214=68

2) 7560:90=84

3) 8400:100=84

4) 84+68=152

բ) 152-84=68

Բ) 320000:(3012+6988)+(4580-3012)=1600

1) 3012+6988=10000

2) 4580-3012=1568

3) 320000:10000=32

4) 1568+32=1600

Մայրենի

Գոյականի հոլովումը 03.03.2021

Հայերենը ունի 7 հոլով:

Ուղղական  ով, ինչ- տղա, սեղան

Սեռական  ում, ինչի-տղայի, սեղանի

Տրական  ում, ինչին-տղային, սեղանին

Հայցական  ում, ինչը-տղային, սեղանը

Բացառական ումից, ինչից-տղայից, սեղանից

Գործիական ումով, ինչով-տղայով, սեղանով

Ներգոյական ում մեջ, ինչի մեջ կամ ինչ  ում-տղայի մեջ, սեղանի մեջ կամ  սեղանում.

 1. Առանձնացրեք գոյականների վերջավորությունները և գոյականները գրեք ուղիղ ձևով: Մեքենայով, ավազից, անտառում,  քաղաքից, տառերին, սեղանի, լուսամուտից, մարդկանցով, երեխաների, գրչատուփին, մատներով, ստեղնաշարին:

Մեքենա-ով,  ավազ-ից,  անտառ-ում,  քաղաք-ից,  տառեր-ին,  սեղան-ի,  լուսամուտ-ից,  մարդկանց-ով,  երեխաներ-ի, գրչատուփ-ին, մատներ-ով, ստեղնաշար-ին:

2.Փորձեք  առանձնացնել  վերջավորություն  և  ածանց  ունեցող   գոյականները:
Գրքային, գրքից, մեքենայով, քաղաքից, անգլուխ, մսոտ, մսից, քաղաքային, յուղոտ, բախտից, անբախտ, գլխավոր, գլխով, մարմնին, անմարմին:

Ածանց                                                                         վերջավորություն

գրքային                                                                      գրքից 

անգլուխ                                                                       մսից

մսոտ                                                                            բախտից

քաղաքային                                                                 մարմնին                               

յուղոտ                                                                          մեքենայով

անբախտ                                                                       քաղաքից:

գլխավոր

անմարմին:

3.Բայերից  ություն  ածանցի  միջոցով  ստացեք  գոյականներ:
Լավանալ, մեծանալ, թանկանալ, չորանալ, բարձրանալ, տաքանալ, գեղեցկանալ, վատանալ:

Լավություն, մեծություն,  թանկություն,  չորություն,  բարձրություն,  տաքություն, 

գեղեցկություն,  վատություն:

4.Որոշեք, թե որ  հոլովով  են  դրված  հետևյալ  գոյականները և մեկական օրինակ  դուք ավելացրեք: 
Փողից,  ձեռքով, փշին, սրտում, աչքի:

Բացառական- փողից, կատվից     

գործիական- ձեռքով, տղայով

տրական- փշին, Կարենին

ներգոյական- սրտում,  բաժակի մեջ

սեռական- աչքի,  լուսամուտի,  Արամի

Անգլերեն

Round up exercise 182

182.

1)   Tom plays football  on Saturday.

2) He  doesn’t  play  football   every day.

3) I am wearing  a suit now.

4) I am not  wearing  jeans now.

5) My friend doesn’t like  to play  football.

6) I am  not  reading  now.

7) Is he sleeping now?

8) We don’t   go  to the  country in winter.

9) My sister eats  sweets every day.

10) She isn’t  eating   sweets now.

11) They  do  their homework  in the afternoon.

12) They  don’t  go for a walk  in the evening.

13) My father  doesn’t work  on Sunday.