Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 21.03.2023

986. Կոտորակի համարիչը գրի առնելով որպես կարգային գումարելիների գումար՝ կոտորակը ներկայացրե՛ք բնական թվով բազմապատկված համակարգային տասնորդական կոտորակների գումարի տեսքով.

987. Կոտորակը ներկայացրե՛ք բնական թվերով բազմապատկված կարգային միավորների և համակարգային տասնորդական կոտորակների գումարի տեսքով.

988. Արտահայտությունը գրե՛ք տասնորդական կոտորակի տեսքով.

996. Լուծե՛ք հավասարումը.

998. Որոշե՛ք, թե տրված երկու մեծություններից առաջինը երկրորդի որ մասն է.

բ) 1 սմ3 և 1 մ3

1մ – 100 սմ

1մ3 — 1000000 սմ3


դ) 1 մմ3 և 1 դմ3

1դմ — 100 մմ

1դմ3 — 1000000 մմ3


Մայրենի

Գործնական քերականություն

2. 136.   Ա շարքի ընդգծված բառերն ի՞նչ հարցի են պատասխանում, ի՞նչ են ցույց տալիս, ինչո՞վ են տարբերվում Բ շարքի ընդգծված բառերից:

Ա. Ձայնավոր հնչյուն: —                    ԲՀնչուն երգ ու ծիծաղ:

Ձիերի դոփյուն: —                              Դողդոջուն ձեռքեր:

Զգեստների շրշյուն: —                       Շրշուն քող:

Դռան բախյուն: —                              Բաբախուն սիրտ:

Ջրվեժի շառաչյուն: —                        Շառաչուն ջրվեժ:

Անձրևի շաչյուն:                              Պաղպաջուն ջրեր:

Վարար ջրերի գոչգոչյուն: —              Ժպտուն աղջիկ:

Ալիքի ճողփյուն: —                            Սիրուն խաղալիք:

Ա – տարբերակը գոյական է, իսկ Բ – տարբերակը ածական։

3. Կետերը փոխարինի՛ր հնչյուն, թնդյուն, շառաչյուն գոյականներից և հնչուն, թնդուն, շառաչուն ածականներից մեկով:

Իմ մանկության օրերին հորդահոս ու շառաչուն գետ եմ տեսել:

Լեռներում միայն թնդուն արձագանքը մնաց:

Ուշադիր լսում էի քո երգի ամեն մի հնչյունը:

Մանկան հնչուն ծիծաղը վարակեց մեծերին:

Այդ մարտի թնդյունը լսվում էր բավական հեռվում:

Ինձ կանչեց-բերեց մեր գետի շառաչյունը:

Մաթեմատիկա

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 21.03.2023

986. Կոտորակի համարիչը գրի առնելով որպես կարգային գումարելիների գումար՝ կոտորակը ներկայացրե՛ք բնական թվով բազմապատկված համակարգային տասնորդական կոտորակների գումարի տեսքով.

987. Կոտորակը ներկայացրե՛ք բնական թվերով բազմապատկվածկարգային միավորների և համակարգային տասնորդական
կոտորակների գումարի տեսքով.

988. Արտահայտությունը գրե՛ք տասնորդական կոտորակի տեսքով.

996. Լուծե՛ք հավասարումը.