Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 14.03.2023

947. Նավակի արագությունը գետի հոսանքի ուղղությամբ հավասար է 12 կմ/ժ-ի, իսկ հակառակ ուղղությամբ՝ 8 կմ/ժ-ի։ Գտե՛ք գետի հոսանքի և նավակի արագությունները։

հ․ ուղղ․ — V սեփ․ = x , V հոս. = 12 — x

հ․ հակ․ ուղղ․ – V սեփ․ = x , V հոս. = x — 8

Լուծում

12 — x = x — 8

-x -x = -8 — 12

-2x = -20

x = 10 — V սեփ․

V հոս. = 12 — 10 = 2,, 10 — 8 = 2 կմ/ժ

Պատ․՝ 10 կմ/ժ; 2 կմ/ժ։

949. Կազմե՛ք մի խնդիր, որի լուծումը հանգեցվում է x + 5x = 72 հավասարման լուծմանը։

Մի բանվոր հավագել է ինչ – որ քանակությամբ խնձոր, իսկ երկրորդը նրանից 5 անգամ շատ։Նրանք միասին հավաքել էին 72 կգ խնձոր։ Քանի կգ խնձոր էր հավաքել նրանցից յուրաքանչյուրը։

x + 5x = 72

6x = 72

x = 72 : 6

x = 12 — I

II — 5 x 12 = 60

Պատ․՝ I — 12 կգ, II — 60 կգ։

957. Գծագրում, որը գծված է 1 ։ 5 մասշտաբով, մանրակի երկարությունը հավասար է 7 1/5 սմ-ի։ Ինչի՞ է հավասար մանրակի երկարությունը մեկ ուրիշ գծագրում, որի մասշտաբը՝

ա) 1 ։ 3 է,

1 — 3

x — 36

1 : x = 3 : 36

x = 36 x 1 : 3

x = 12

Պատ․՝ 12 սմ։

բ) 2 ։ 1 է

2 — 1

x — 36

2 : x = 1 : 36

x = 36 x 2 : 1

x = 72

Պատ․՝ 72 սմ։

958. Բանվորների մի խումբ կատարել է ամբողջ աշխատանքի 25 %-ը, երկրորդը՝ մնացած մասի 40 %-ը։ Աշխատանքն ավարտել է երրորդ խումբը։ Ամբողջ աշխատանքի քանի՞ տոկոսն է կատարել երրորդ խումբը։

Պատ․՝ 45%:

960. Տրված է ABC եռանկյունը։ Նրա AB կողմը 3 սմ-ով մեծ է AC կողմից, իսկ BC կողմը 2 սմ-ով մեծ է AB-ից։ Գտե՛ք ABC եռանկյան կողմերի երկարությունները, եթե նրա պարագիծը 29 սմ է։

AB — x + 3

AC — x

BC — x + 3 + 2 – x + 5

Լուծում

x + 3 + x + x + 5 = 29

3x = 29 — 8

3x =21

x = 7 -AC

AB — 7 + 3 = 10

BC — 7 + 5 = 12

Պատ․՝ AB -10 սմ, AC — 7 սմ, BC — 12 սմ։

Մաթեմատիկա

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 14.03.2023

946․ Գործարանի երեք արտադրամասերում աշխատում են 900 բանվորներ։ Առաջին արտադրամասում բանվորների քանակը 3 անգամ մեծ է, քան երկրորդում, իսկ երրորդում 150-ով փոքր է, քան առաջինում։ Քանի՞ բանվոր է աշխատում ամեն մի արտադրամասում։

I – 3x

II – x

III – 3x – 150

Միասին – 900

Լուծում

3x + x + 3x – 150 = 900

7x = 900 + 150

7x = 1050

X = 1050 : 7

X = 150 – II

I – 3 x 150 = 450

III – 450 – 150 = 300

Պատ․՝ I — 450, II — 150, III — 300:

948. Առաջադրանքի համաձայն՝ բանվորների բրիգադը պետք է որոշ քանակությամբ մանրակներ պատրաստեր 12 օրում։ Սակայն բրիգադը, օրական պատրաստելով 60 մանրակ, առաջադրանքը կատարեց 8 օրում։ Օրական քանի՞ մանրակ պիտի պատրաստեր բրիգադը՝ առաջադրանքի համաձայն։

12 օր – 1 օր – x մանրակ

8 օր – 1 օր – 60 մանրակ

Լուծում

12x = 8 x 60

12x = 480

X = 480 : 12

X = 40 – ըստ պլանի

Պատ․՝ 40 մանրակ։

950. Երկու թվերի գումարը հավասար է 1500-ի։ Գտե՛ք այդ թվերը, եթե մի թվի 5 %-ը հավասար է մյուսի 10 %-ին։

I – x – 5%

II – 1500 – x – 10%

5x + 10x = 15000

15x = 15000

X = 1000 – I

II – 1500 – 1000 = 500

Պատ․՝ I – 1000, II – 500:

956. Եռանկյան պարագիծը 84 սմ է։ Գտե՛ք նրա կողմերի երկարությունները, եթե նրանք համեմատական են 7, 9, 12 թվերին։

7x + 9x + 12x = 84

28x = 84

X = 3

7 x 3 = 21

9 x 3 = 27

12 x 3 = 36

Պատ․՝ 21սմ, 27սմ և 36սմ։

Մայրենի

 ,,Առյուծի մահը,,

Մաս առաջին 

Անապատի մեջ արշավող, անտառը թունդ հանող և ազատության մեջ մեծացած խրոխտ առյուծը թակարդի մեջ ընկավ։

Անտառից ելած՝ որս էր որոնում, շուրջն ահ սփռելուն համար մտովին հրճվում, երբ հանկարծ գլորվեց-ընկավ ու մի ցանցի մեջ իրեն բռնված գտավ։ Մի ցանց ահռելի, համրաբար շարժվող, կծկվող–գալարուն, որ մի րոպեի մեջ կաշկանդեց նրան, քաշեց, հավաքեց ու կծիկ դարձրեց։ Ոչ մի շարժում իսկ գործել չէր կարող. մի խումբ կոշտ կապեր, սարդի ճանկերով, պարզվեցին դեպ նա, և առյուծն ընկավ խճճված ու կապված…

Մռնչաց, կատաղեց, բուռն ճիգեր գործեց, ոստոստեց, կապերը կծոտեց, որչափ ուժ ուներ՝ գալարվեց, տանջվեց, բայց ո՛չ շղթան փշրեց, ո՛չ էլ ցանցը պատռեց…* * *

Անտառի քաջը, կենդանիների արքան գերի էր այլևս։ Իր կյանքում երբեք կապեր չէր տեսել, արգելքի առաջ գլուխ չէր ծռել, կտրել էր նա դաշտ, ձոր, անապատ անհուն, անցել էր անտառ, գետեր սրընթաց, մագլցել լեռներ… աշխարհն ամբողջ ոտնատակ տվել, ազատ օդի մեջ ապրել անկաշկանդ, ազատ էր ծնվել, ազատ էր սնվել և ահա այժմ կծկած, գալարած, ցանցով խճճած, գետնին պինդ գամած, անհասկանալի կապերով սեղմված, չէ՛ր էլ ըմբռնում, թե ի՞նչ էր եղել, ինչո՚՞ւ բանտարկվել և կամ ո՛վ էր նրան այդպես խղճուկ, դառն դրության մեջ ձգել։

Մռնչաց, ոստնեց, ժամերով ճգնեց, ապա հուսահատ, աչքերը փակած, գլուխը կրծքին, բաշն իջեցրած՝ սկսեց խորհել։

Ի՞նչ էր այդ ուժը — իր ուժից շատ բարձր, այդքան խորամանկ և այդքա՜ն ճարպիկ. ո՞ւմն էր ահռելի այդ շանթող ձեռքը, որ աներևույթ՝ պարզված դեպի նա, անտառի հերոսից կծիկ էր շինել ու անշարժ, գերի՝ դաշտի մեջ գամել։

Եվ նա վեր նայեց։ Մի թեթև ու թույլ խշրտուք լսեց, ապա իր ցանցից մի քայլ հեռվում մի մարդ նշմարեց։ Մարդն էր այն. չնչին արարածը, որից տասնյակներ նա պատառոտել, բզկտել էր հաճախ և որն այժմ այնտեղ, ցանցի կապը ձեռքին, նայում էր խրոխտ որսին, նայում հրճվանքով, ծաղրում արքային, ծաղրում հսկային։

Ելավ, ուզեց ոստնել, հանդուգն ծաղրողին մի պատառ շինել, փշրել տրորել… բայց մարդը կապը ձգեց, և ցանցը կուչ եկավ, ավելի սեղմվեց ու առյուծի ջանքերն ի դերև հանեց։

Օհ, ի՜նչ անկում, ինչպիսի՜ վիճակ։ Խաղալի՜ք լինել մարդու ձեռքի մեջ, ենթարկվել ծաղրի, հեռու անտառից, խլված անապատից, ազատ վայրերից, ստորացուցիչ կապերի մատնված, անհո՜ւյս ու գերի՜…

Եվ առյուծը դառնացած լացավ աղիողորմ։ Ու նրա լացից անտառը դողաց, ժայռերը հնչեցին, դաշտը թունդ ելավ…* * *

Օրերո՛վ մնաց առյուծը ցանցի մեջ. նրան կեր տվին, բայց ոչինչ բերանը չառավ. նրան շրջապատեցին, բայց նա լուռ մնաց. լուռ, հուսահատ և մահվան ցանկացող…

Մի օր էլ մի մեծ վանդակ բերին դավաճան ցանցի կողքին, առյուծին ստիպեցին ելնել, շիկացած երկաթներով առաջ մղեցին և նկուն դարձրած՝ վանդակի մեջ առին։

Այժմ կապ չկար, բայց երկաթե ամուր ձողերով կազմած չորս բարձր պատեր կային։

Առյուծը փորձեց բացվածքների միջով նեղնալ՝ դուրս սահել. գլուխը դեմ տվավ, հսկա ոստյուններով ձողն ի վեր թռավ, կատաղի քայլերով վանդակի մեջ վազվզեց, հնարք որոնեց, դրսում երևացող ազատ երկնքին կանչեց, ազատ տարածությունը տենչաց, ապա ամբողջ վանդակը ցնցեց, դղրդացրեց… բայց տեսավ, որ զուր էր, ամեն ջանք ունայն, և որ գերի էր, բռնված, կաշկանդված…

Տխուր ու տրտում՝ նստեց վանդակի ձողերի առաջ, ոտները ծալեց, պոչը հավաքեց, գլուխը թաթերի վրա առավ և աչքերն անհագ տենչանքով լիքը, սևեռեց հեռու՝ իր անապատին, իր գոռ անտառին, ուր երեկ դեռևս հպարտ ու խրոխտ՝ անցնում էր ազատ, ուր երեկ դեռևս իր լայն թոքերով շնչում էր, փռնչում։

Ահա այն ժայռը, այն մեծ լերկ քարը, որի կատարին կանգնել էր ժամերով, արևի տակ հանգչել, հեռուները դիտել, իր սուր աչքերով որսեր որոնել և արհամարհոտ՝ ոտքերի մոտից սահող մողեսները զննել, զեռունների փոքրությունը ծաղրել…

Ա՛հ, որքա՜ն կուզենար այժմ այդ մողեսների պես փոքր լինել, սահել վանդակի ձողերի միջով, գնալ–ապրել միշտ խուլ խոռոչներում, ավազանների մեջ, չնչին բան դառնալ, առյուծ չլինել, միայն թե ազատ, ազա՛տ կապերից, վանդակից, բնության ծոցում ուզած տեղն ապրել, ուզած տեղը մեռնել…

Մաս երկրորդ 
* * *

Վերջապես վանդակը շարժեցին, շատ օրեր գլորեցին առաջ, ապա ինչ-որ երերուն տախտակի վրա ամրացրին և մեծ ջրի վրա լողացնելով տարան բազմամարդ մի երկիր հանեցին։

Առյուծն այդ բոլորը տեսավ զարմացած։ Ծովի ալիքների, կապույտ տարածության առաջ զմայլած մնաց, իր անապատը կարծեց։ Հետո, վանդակի շուրջը ժողովվող ժխորին նայեց քամահրանքով, իմացավ, որ մտցրել էին իրեն մի անծանոթ տեղ, ուր ոչ անտառ կար և ոչ անապատ, ուր հորիզոնն իսկ վանդակի էր նմանում. փակված, կարճ սեղմված, և օդը ճնշող, թանձր, հեղձուցիչ։

Շշմած, մեքենայաբար կերավ՝ ինչ տվին, արեց՝ ինչ ուզեցին։ Է՛լ չմռնչաց, էլ չկատաղեց, միայն կծկված վանդակի մի անկյունում՝ ժամերով անշարժ, միտքն իր անապատին, երազը՝ անտառին և լայնարձակ օդին, դառն հեկեկանքով լացավ ու մեռնել ուզեց։

Այդպես էր, որ նրան տարան, շրջեցրին քաղաքներ, նորից ջրեր անցկացրին, նորից մռայլ, խեղդիչ երկիրներ և վերջիվերջո մի անտառանման այգու մեջ մտցրին, վանդակը բարձրացրին, ստիպեցին նրան անցնել մի ուրիշ, ավելի մեծ ու կլոր շրջանի մեջ, դուռը փակեցին, մի կտոր միս էլ ներս ձգեցին, թողին ու հեռացան։

Առյուծն այժմ գազանանոցում էր։* * *

Ի ցույց էր դրված մի մեծ ու կլոր բարձր վանդակում, ուր մինչևիսկ, կարծես նրան ծաղրելու համար, փոքրիկ քարերից չնչին, խաղալիքի նմանող ժայռ էին կազմել մոտը սյունի պես կերտված, ցանցառ տերևներով, մանրիկ ճյուղերով ճղճիմ ծառ տնկել, ծառի տակը՝ ջրի ավազան, վանդակի հատակի վրա՝ ծովի չոր ավազ…

Առյուծը շուրջը նայեց, զզվանքով տեսավ իր ազատ հայրենիքը ծաղրող այդ ծառն ու ժայռը, պոչով փշրեց աոաջինը, ոտքով կոտրեց երկրորդը և դուրս նայեց: Դիմացը՝ պատեր, հեռուն՝ ուրիշ վանդակներ էր. ապա մռայլ ծառեր և նրանց տակը պտտող նայողներ, որոնք երբեմն մոտ էին գալիս բերանները բաց, դիտում և կամ ահաբեկ՝ ետ-ետ էին քաշվում…

Եվ հանկարծ այդ բոլորի մեջ լսվեց մի ծանոթ և խռպոտ մռնչյուն, որ լուտանքով գոչում էր.

— Ողջո՜ւյն անկյալ վեհափառության… Դարձավ։ Տասը քայլ հեռու, նո՛ւյնպես վանդակում, ձողերի ետևից գլուխն երերցնելով, չարամիտ վագրն աչքերը հեգնությամբ լի՝ իրեն էր նայում: Երբ նրանց ակնարկները միմյանց հանդիպեցին, արյունարբու գազանը ոռնաց ու ասաց.

— Ողջո՜ւյն, անապատի հզոր դու արքա, գոռ ան՛տառների, ազատ ժայռերի մեծ հսկա, եկել ես մեզ ընկե՞ր, մեզ՝ չնչիններիս, մեզ ստորներիս բախտակից եղել… Ողջո՛ւյն, անկյալդ վեհափառություն…

Ապա մի մեծ չարախնդաց, դիվային ծիծաղ լսվեց նրա վանդակից, հետո քրքիջն անցավ մի երրորդ վանդակի, որտեղից ինձը ատամները բացած, փայլուն աչքերով նայում էր հեգնությամբ… Եվ այդպես, քրքիջը քայլեց, վանդակից վանդակ մտավ, և մի րոպեի մեջ առյուծն իրեն գտավ շրջապատված չնչին անասունների, գերի գազանների, գայլերի, նույնիսկ կապիկների ծաղրով ու հեգնություններով։

— Ահ, արքա՜, խոնարհ մեր ողջույնը, — կանչում էր ինձը։

— Ողորմած եղիր, հզո՛ր թագավոր, որ համարձակվում ենք քեզ ընկեր լինել, — ոռնում էր գայլը:

— Մենք կապիկներս քեզնից հզոր ենք, — ճչում էին անճոռնիները, — որովհետև ուրախ ենք և կատակում ենք…

Ու ծաղր, հեգնություն, քրքիջ, աղաղակ ամեն կողմից տեղացին բռնված հզորի անպաշտպան գլխին։

Առյուծը մռնչաց, ոստնեց դեպի ձողերը, ուզեց դուրս ելնել, տրորել-ջարդել այդ հեգնողներին… բայց բախվեց ձողերի, գազանապահի հրաշեկ երկաթն այրեց նրա թաթը, և նա նկուն, կատաղի, գլուխը թաթերի մեջն առավ և ուզեց մեռնել։* * *

Դառն էր այդ բոլորը. դառն, անտանելի։ Մեռնելը խի՛ստ լավ էր։ Կուզենար տեսնել իր արյան կաթիլ առ կաթիլ քամվելը, իր անդամների կտոր առ կտոր բզկտվելը, կուզենար թաթերը փշրել ձողերի վրա, սիրտը հոշոտել, կորզել, դուրս ձգել:

Գիշերն էլ եկավ մռայլ ու խոնավ: Ծաղրն ու քրքիջը սաստկացավ, մեծացավ։

— Ա՛հ, մեռնելուց վախենո՞ւմ ես, — գոչում էր վագրը, — վանդակի մե՞ջ ես, փառավոր արքա՛…

— Ա՛հ, դու թշվա՞ռ ես, առյո՛ւծ ահալից, — մլավում էր ինձը…

— Թքե՛լ, թքել առյուծի վրա, — ճչում էին կապիկները… Առյուծը գլուխը կռացրեց, քաշվեց քարերի ետևը, աշխատեց մթության մեջ ընկղմվել և այդ ծաղրող ձայները չլսել։

Ոչ, պետք էր դուրս գնալ. ինչ որ էլ լիներ, մեռներ կամ ապրեր_պետք էր դուրս ելնել, ոտքի տակ տալ, տրորել ամեն բան, ամեն արարած, միայն մի րոպե, մի վայրկյան ազատության մեջ լինել, այնտեղ էլ մեռնել…

Եվ նա մոտեցավ վանդակի դռան, խուլ մռնչյուններով քաշեց ձողերը, ցնցեց ամեն բան ու գերբնական մի ուժով, հուսահատ ճիգով փշրեց դռան շղթան և դուրս թռավ իր դիմացը բռնված հրաշեկ երկաթի վրա…

Գազանապահն էր այն, մի սպառնալից, կրակած ձողակով, որ մոտենում էր նրան և հնչեղ ձայնով ներս հրավիրում…

Առյուծը ժողովեց իրեն, հետո ոստնեց:

— Մեռնե՜լ ազատ… — գոչեց նա։

Եվ երկաթը վժժալով՝ նրա կուրծքը մղվեց։

Առյուծը գալարվեց, երկնքին նայեց, անապատն երազեց, անտառին հառաչեց և հրաշեկ երկաթը կրծքին, աչքերն ազատության, մեռավ քաջի պես, բայց ազա՜տ օդում, ազա՜տ երկնքի տակ…

Հեղինակ՝ Վրթանես Փափազյան 

Առաջադրանքներ՝

 • Գրել հետևյալ բառերի հոմանիշներ. 

 • հպատակ – ենթակա

 • թշվառություն – խեղճություն

 • շռայլ – առատաձեռն

 • ընդարձակ – լայնարձակ

 • գեղածիծաղ – ծիծաղկոտ

 • պեղել – փնտրել

 • խոխոջ – կակաչ

 • սպրդել – սողոսկե

 • գգվել – գուրգուրել

 • աննշմարելի – անտեսանելի

 • բարվոքել –  լավացնել

 • հեղեղատ – ձորակ

 • ամբարտակ – պատնեշ

 • պերճություն – շքեղություն։

 • Բնութագրի՛ր արքային:

Առյուծը հպարտ, ուժեղ, համարձակ, ազատություն սիրող և բոլորին վերևից նայող կենդանի էր։

Ցանցում հայտնվելուց հետո առյուծը գերության մեջ էր, բայց չէր կորցրել իր սերը ազատության հանդեպ։

Կարդա՛ ,,Առյուծի մահը,, պատմվածքի երկրորդ մասը։

Առաջադրանքներ՝ 

 • Ո՞րն է ստեղծագործության ասելիքը: 

Ստեղծագործության ասելիքը այն է, որ կյանքում պետք չէ հանձնվել և մտածել, որ քո մոտ բան չի ստացվի, այլ պետք է փորձել աշխատել դրանով և քո մոտ ամեն ինչ կստացվի։

 • Քո կարծիքով ինչո՞ւ առյուծը նախըտրեց մեռնել: 

Իմ կարծիքով առյուծը նախըտրեց մեռնել, քանի որ նա մտածում էր, որ նա չեր կարողանալու դուրս գալ վանդակից և նա արդեն հոգնել էր, որ նրան անպայման ծաղրում էին և դրա համար էլ նա ուզեց մեռնել, որպեսզի նա ազատ լիներ և՛ ծաղրողներից, և՛ վանդակից։

 • Ի՞նչ խորհուրդ կտաս առյուծին: 

Ես խորհուրդ կտայի առյուծին, որպեսզի նա չհանձնվեր։ Եվ եթե նա դուրս գար վանդակից, նա կկարողանար պատժել ծաղրողներին և նրանք էլ կյանքում չէին ծաղրի իրենց արքային։

 • Ապրել-ապրել ազատության մեջ. շարադրե՛ք ձեր մտքերը: 

«Ապրել-ապրել ազատության մեջ»

Ազատության խնդիրը մարդկանց հուզել է հասարակության պատմության դեռ վաղ ժամանակներից: Մարդիկ միշտ փորձել են հասկանալ, թե ինչ է ազատությունը: Յուրաքանչյուր մարդ, իր կյանքի ողջ ընթացքում, ձգտում է հասնել ազատության և շատ դեպքերում չգնահատելով իրեն տրված ազատությունը՝ ուզում է դարձնել այն անսահման: Մեր նախնիները մշտապես ունեցել են այդ խնդիրը և ձգտել ազատվել օտար լծից։ Դարերով պայքարել ենք, և ներկայիս սերունդները ապրում են ազատության մեջ։ Պետք է գնահատել ազատությունը իր բոլոր դրսևորումներով՝ հոգու ազատություն, կամքի ազատություն, մտքի ազատություն: Ես կարծում եմ, որ ազատությունը ունի սկիզբ ու վերջ, այն սահմանափակ է և հավասարաչափ: Ազատության պատկերացումները յուրաքանչյուրի մոտ շատ տարբեր են: Ազատությունը հնարավորություն է ՝ ապրել քո կյանքով, անել այն, ինչ ուզում ես, սովորել այն, անել այն ինչ ցանկանում է քո սիրտը: Ազատությունը երբեք չպետք է փոխակերպվի սանձարձակության և այլոց իրավունքները ոտնահարելու հետ: Կարծում եմ, բացարձակ ազատություն գոյություն չունի: Բացարձակ ազատությունը միայն մտքի ազատությունն է: «Ազատություն» բառը ունի բազում իմաստեր:
Ազատություն … Դա միաժամանակ շատ է, բայց այնքան քիչ … Մարդն ազատ է այնքանով, որքանով իրեն թույլ է տալիս ազատ լինել: