Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 07.03.2023

921. Լուծե՛ք հավասարումը.

բ) x – 303 = 27

x = 27 + 303

x = 330

դ) 84 + x = 124

x = 124 — 84

x = 40

զ) 2003 + x = 4561

x = 4561 — 2003

x = 2558

922. Լուծե՛ք հավասարումը.

924. Ո՞ր հավասարումների արմատն է 1 թիվը.

x = 1

ա) 2 ⋅ x = 5 — ոչ

բ) 4 ⋅ x = 0 — ոչ

գ) x = 1 — այո

դ) 7 ⋅ x = 7 – այո

ե) 6 ⋅ x + 8 = 14 – այո

զ) 8 – x = 7 – այո։

932. Հայտնի է, որ a-ն ամբողջ թիվ է։ Կարելի՞ է ասել, որ՝

ա) a-ն բացասական թիվ է

Պատ․՝ Այո։

բ) a-ն դրական թիվ է

Պատ․՝ Այո։

գ) a-ն կոտորակային թիվ է

Պատ․՝ Ոչ։

դ) |a|-ն ոչ բացասական թիվ է

Պատ․՝ Այո։

ե) 2a–3<2a

Պատ․՝ Այո։

զ) (|a|+1)-ը դրական թիվ է։

Պատ․՝ Այո։