Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 25.09.2021

272. Միևնույն քաղաքից միևնույն ւղղությամբ միաժամանակ դուրս եկան երկու մեքենաներ: Նրանցից մեկը 1 ժամում անցնում էր 65 կմ, մյուսը ՝ 80 կմ: Որքա՞ն կլինի նրանք հեռավորությունը 7 ժամ հետո:

Լուծում

1) 80 – 65=15 կմ – 1 ժամ

2) 15 x 7=105 կմ – 7 ժամ

Պատ.՝ 105 կմ:

273. Կայարանից միաժամանակ հակառակ ուղղություններվ դուրս եկան երկու գնացքներ: Առաջին գնացքը 1 ժամում անցնում էր 60 կմ, երկրորդը ՝  90 կմ: Ի՞նչ հեռավորություն կլինի նրանց միջև 14 ժամ անց:

Լուծում

1) 90 + 60 =150 կմ

2) 150 x 14=2100 կմ

Պատ.՝ 2100 կմ:

275. Դարբինը 14 օրում պիտի պաատրաստեր 280 պայտ ՝ ամեն օր պատրաստելով հավասար  քանակներով պայտեր: Սակայն նա օրական 8 պայտով ավելի էր պատրաստում: Քանի՞ օրում դարբինը կատարե պատվերը:

Լուծում

1) 280 : 14=20 պայտ

2) 20 + 8=28 պայտ – 1 օր

3) 280 : 28=10 օրում

Պատ.՝ 10 օրում:

277. Երկու  վաճառողները օրվա ընթացքում պիտի վաճառեին 95 կարկանդակ: Օրվա վերջում չվաճառված էր մնացել 7 կարկանդակ, իսկ առաջին վաճառողը վաճառել էր 47 կարկանդակ: Վաճառողներից ո՞րն էր ավելի շատ կարկանդակներ վաճառել և որքանո՞վ ավելի:

Լուծում

1) 95 – 7=88 կարկանդակ

2) 88 – 47=41 կարկանդակ – II վաճառող

3) 47 – 41=6-ով ավելի

Պատ.՝ 6-ով ավելի:

Մայրենի

Մայրենի 25.09.2021

Տրված բառերը վանկատիր:
Ա. Արքայական -ար-քա-յա-կան,
 մեծանալ-մե-ծա-նալ, կենտրոնական-կենտ-րո-նա-կան, վերջնական-վերջ-նա-կան, ճերմակաթև-ճեր-մա-կա-թև:
Բ. Հևասպառ-հե-վա-սպառ, կեղևապատ-կե-ղե-վա-պատ, տերևաթափ-տե-րե-վա-թափ, կարևորել-կա-րե-վո-րել, թևատարած-թե-վա-տա-րած:
Գ. Անկրկնելի-ան-կըրկ-նե-լի, անդնդախոր-ան-դըն-դա-խոր, մտածել-մը-տա-ծել, գտնել-գըտ-նել, արկղ-ար-կըղ:

Տրված վանկերը միացրու՛: Ընդգծվածները ինչու՞ են կոչվում գաղտնավանկ:
Օրինակ՝
սըր-տոտ-սրտոտ

Գը-լուխ-գլուխ, աս-տըղ-աստղ, հըռ-չակ-հռչակ, գը-նացք-գնացք, վըխ-տալ-վխտալ, ան-կըրկ-նե-լի-անկրկնելի, շը-րըխ-կան-շրխկան,  թըռ-վը-ռալ-թռվռալ, կըրկ-նու-թյուն-կրկնություն, ձե-ռըն-տու-ձեռնտու:

Տրված բառերը վանկատի՛ր գաղտնավանկի ը-երը գրելով:
Կրկին-կըր-կին, դռնբաց-դը-ռըն-բաց, երբեմն-եր-բե-մըն, գրքային-գըր-քա-յին, կրակ-կը-րակ, ուրեմն-ու-րե-մըն, ծանր-ծա-նըր, սրտաբաց-սըր-տա-բաց, զվարթ-զը-վարք, տխրել-տըխ-րել, խմբավորել-խըմ-բա-վո-րել:

Կատարել առաջադրանքները

Տրված բառերը հնչյունախմբերի են բաժանվածՈւշադրությո´ւն դարձրու դրանց մեջ մտնող ձայնավորներին ու բաղաձայններին և պատասխանի´ր հարցերին:

Մարդասեր — մար-դա-սեր, կառապան — կա-ռա-պան, ձեռագիր

-ձե-ռա-գիր, հեռագիր-հե — ռա-գիր, մեղեդի — մե-ղե-դի, բարեկամ

-բա-րե-կամ,աշակերտ — ա-շա-կերտ, ուրիշ- ու-րիշ, օղապարան

-օ-ղա-պա-րան, օրինակ — օ-րի-նակ:

Վանկը քանի՞ հնչյունից կարող է կազմվել:

Վանկը կարող է կազմած լինել մեկ հնչյունից, եթե այն ձայնավոր է:

Վանկում ինչպիսի՞ հնչյունի առկայությունն  է պարտադիր:

Վանկը պարտատիր պետք է ունենա ձայնավոր հնչյուն:

Նախորդ վարժության օրինակով՝ տրված բառերը վանկերի բաժանի´ր (փակագծում տրված է դրանց քանակը):

Արահետ (3)-ա-րա-հետ, կածան (2)-կա-ծան, հերոս (2)-հե-րոս, բերանբաց (3)-բե-րան-բաց, արկածային (4)-ար-կա-ծա-յին, արդարադատ (4)-ար-դա-րա-դատ, կարգապահ (3)-կար-գա-պահ, հերթական (3)-հեր-թա-կան, մատակարարել (5)-մա-տա-կա-րա-րել, ազատասեր (4)-ա-զա-տա-սեր:

Տրված են վանկերՎերականգնի´ր վանկատված (վանկերի

բաժանվածբառերը:

Օրինակ՝

թե-թե-վա-նալ – թեթևանալ:

Ա. Տե-րև-տերև, արև-մուտք-արևմուտք, ա-րև-կող-արևկող, Տա-թև-Տաթև:

Բ. Տե-րե-վա-թափ-տերևաթափ, անձ-րե-վա-յին-անձրևային, ա-րե-վոտ-արևոտ, հե-վալ-հևալ, բե-վե-ռա- յին-բևեռային, ձե-վա-կան-ձևական, թե-վա-վոր-թևավոր, ու-ղե-վոր-ուղևոր, սե-վա-նալ-սևանալ:

Տրված բառերը վանկատի´ր (վանկերի բաժանի՛ր): Ընդգծի՛ր այն  և— երըորոնք վանկատման ժամանակ երկու տառով (ե, վչեն գրվում:

Սևուկ-Սե-վուկ, թեթևություն-թե-թե-վու-թյուն, անձրև-անձ-րև, բարևել-բա-րե-վել, կարևոր-կա-րե-վոր, արևշող-ա-րև-շող, թևանցուկ-թե-վան-ցուկ, տևական-տե-վա-կան, թեթև-թե-թև: