Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 17.09.2021

193. Լուծել թվաբանական խաչբառը:

64:4=16
 —//X// X
20:5= 4
=//=//=
44+20=64
30=12+18
+//:// :
6:2= 3
=//=//=
36=6x6

191. Գրատախտակին գրված էին 5, 13, 10025, 7699421 թվերը: Աշակերտները հանձնարարություն ստացան ՝ ընտրել որևէ թիվ և այն գումարել տրված թվերից ամեն մեկին: Աշակերտներից մեկն անմիջապես կատարեց այդ հանձնարարությունը ՝ գրելով նույն թվերը: Ո՞ր թվին ընտրեց աշակերտը որպես երկրերդ գումարելի:

Պատ.՝ 0:

196. Ստուգել, թե ճիշտ եեն արդյոք հետևյալ անհավասարությունները:

Ա) 537 + 18 + 625 > 793 + 614 + 5 սխալ է

Բ) 66 + 725 + 414 < 65 + 17 + 1032 սխալ է

Գ) 699 – 13 + 1025 > 170 + 414 – 8  ճիշտ է

Դ) 2025 – 1388 + 397 < 757 – 120    սխալ է:

197. Հետևյալ գրառմաներից յուրաքանչյուրում աստղանիշի փոխարեն գրել թվանաններից մեկը այնպես, որ ստացվի հավասարություն:

Ա)10 – 3 = 7

Բ) 98 — 82 = 16

Գ) 8533 = 52

Դ) 438 – 213 = 225

Ե) 959 – 331 = 628

Զ) 578 – 456 = 122

Է) 388221 =167

Ը) 927 – 504 = 423

Թ) 654 – 435 = 219

198. Կան բազմանիշ թվեր, որոնք գրի են առնվում  թվանշաններից միայն մեկի օգտագործումով, օրինակ ՝ 3333: Որքա՞ն է այդպես կազմված երկնիշ թվերի քանակը: Իսկ եռանիշների՞նը:

Պատ.՝ 11-99, 111-999:

200. Բրուտը 1 օրում պատրաստում էր 5 կճուճ: Նոր չարխ տեղադրելուց հետո նա սկսեց 1 օրում 3 կճուճով ավելի պատրաստել: Քանի՞ կճուճ կպատրաստի բրուտը 7 օրում:

Լուծում

1) 5+3=8

2) 8 x 7=56

Պատ.՝  56 կճուճ կպատրաստի բրուտը 7 օրում:

202. Երկու արտերից ցորեն հավաքեցին․ առաջին արտից ՝ 3200 կգ, երկրորդից 8800 կգ։Ապա ամբողջ բերքը տարան սայլերով։քանի սայլ պահանջվեց, եթե նրանցից յուրաքանչյուրում  տեղավորվում էր 400 կգ ցորեն։ 

Լուծում

1) 3200+8200=12000 

2) 12000:400=30 կգ:

Պատ.՝ 30 կգ:

204. Մարաթոնյան վազքի ժամանակ երկու վազորդ առաջ էին ընկել մյուսներից: Վազքի առաջին ժամում նրանք արագությունները նույնն էին, իսկ հետո մեկը 1 ժամում վազում էր 17 կմ, մյուսը՝ 14 կմ: Վազքը սկսելուց 2 ժամ հետո որքա՞ն էր նրանց հեռավորությունը:

Լուծում

17-14=3կմ

Պատ.՝ 3կմ:

205. Դերձակն ունի մահուդի 16 մ երկարությամբ մի կտոր, որից ամեն օր կտրում է 2 մ: Քանի՞ օր հետո նակկտրի վերջին կտորը:

Լուծում

 16 : 2=8 օր: