Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 10.11.2021

729. Մանկապարտեզում կա 20 հեծանիվ. Դրանից մի մասը երկանիվ է, մի մասը՝ եռանիվ: Բոլոր հեծանիվները միասին ունեն 55 անիվ: Քանի՞ երկանիվ հեծանիվ կա մանկապարտեզում:

Լուծում

1) 20 x 2=40 արկանիվ

2) 55 – 40=15

3) 20 – 15=5

Պատ.՝ 5 5 երկանիվ հեծանիվ:

748. Կատարել գործողությունները.

Ա) 739 x (296 — 18) – (644 — 600) x 2=205354

1) 296 – 18=278

2) 644 – 600=44

3) 739 x 278=205442

4) 44 x 2=88

5) 205442 – 88=205354

Բ) 3680 : 20 – (394 — 90) : 2=32

1) 394 – 90=304

2) 304 : 2=152

3) 3680 : 20=184

4) 184 – 152=32

Գ) (6992 : 38 + 6293 : 31) x 15 – 349=5456

1) 6293 : 31=203

2) 6992 : 38=184

3) 203 + 184=387

4) 387 x 15=5805

5) 5805 – 349=5456

Դ) 16218 : 53 + 75 x 74 – 30=5826

1) 16218 : 53=306

2) 75 x 74=5550

3) 5550 – 30=5520

4) 5520 + 306=5826

755. Գործվածքի կտորի երկարությունը 48 մ էր: Նրանից 7 անգամ կտրել են 3-ական մետր: Քանի՞ մետրով է ամբողջ կտորի երկարությունը մեծ մնացորդի երկարությունից:

Լուծում

1) 7 x 3=21 մ

Պատ.՝ 21 մ – ով:

757. Երկու մեքենաներ միաժամանակ իրար ընդառաջ են դուրս գալիս երկու քաղաքներից, որոնց հեռավորությունը 900 կմ է: Քանի՞ ժամ հետո նրանց հեռավորությունն իրարից կլինի 150 կմ, եթե նրանց արագություններն են՝ 90 կմ/ժ 60 կմ/ժ:

Լուծում

1) 90 + 60=150

2) 900 – 150=750

3) 750 : 150=5 ժ

Պատ.՝ 5 ժ:

Անգլերեն

English 10.11.2021

8.

Elena cleaned the house and watered the flowers yesterday. She didn’t watch TV or listen to the radio.

 Youssef watched TV and listened to the radio yesterday. Youssef didn’t clean the house or water the flowers.

Mr & Mrs Hill cleaned the house and watched TV yesterday. They  didn’t water the flowers or listen to the radio.

Carmen watered the flowers and watched TV yesterday. She didn’t clean the house or listen to the radio.

10.

1) Did you cook breakfast yesterday morning? No I didn’t.

2) Did the boys watch a film last night? Yes, they did.

3) Did mum clean the house yesterday? No, she didn’t.

4) Did your grandparents visit you last weekend? Yes, They did.

5) Did Steve play basketball last weekend? Yes, he did.

6) Did you and Claire clean your rooms last Monday? No, we didn’t.