Մաթեմատիկա

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 10.03.2022

1387 Կատարել հաշվումները՝ կիրառելով խառը թվերով թվաբանական գործողությունների ընդհանուր կանոնը. (Ե, Զ)

1388. Կատարել գործողությունները խառը թվերով թվաբանական գործողությունների ընդհանուր կանոնով. (Ե, Զ, Է, Ը)