Հաշվետվություններ, Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 28.09.2020

75. Վանդակները փոխարինի՛ր գործողության նշաններով այնպես, որ ստանաս հավասարություն:

5 x 5 + 5 x 5 + 5=55

6 x 6 + 6  x 6 — 6= 66

76.Մարզի՛ր հիշողությունդ:

47+25×10:9+16-17-34×100:50=90

77.   Ասա՛ յուրաքանչյուր սլաքին համապատասխանող թվի հարևան կլոր տասնյակները, հարյուրյակները և հազարյակները: Ո՞րն է այդ թվի ամենամոտ կլոր տասնյակը:

54806-հարևան տասնյակ-54810

                                       Հարյուրյակ 54800-54900

                                       Հազարյակ-54000-55000               

                                       Ամենամոտ կլոր տասնյակ 54810                      

54823 հարևան տասնյակ-54820-54830

            հարյուրյակ 54800-54900       

            հազարյակ  54000-55000

            Ամենամոտ կլոր տասնյակ  54820

54838 հարևան տասնյակ-54830-54840

            հարյուրյակ 54800-54900       

            հազարյակ  54000-55000

            Ամենամոտ կլոր տասնյակ  54840

54849  հարևան տասնյակ-54840-54850

            հարյուրյակ 54800-54900       

            հազարյակ  54000-55000

            Ամենամոտ կլոր տասնյակ  54850

84  ա)  Արտահայտել գրամով.

5կգ=5000 գ

7կգ  250գ =7250 գ

5 ց =500000 գ

5 ց 12կգ 60գ=512060 գ

90.  7 հազ.+8հ.+4մ.=7804

4հազ.+2հ.+3տ.+8մ.=4238

40000+300+20+5=43025

7×1000+5×10+2×1=7052

92.  Մարզի՝ր հիշողությունդ:

4200:70×50:300×560:80x60x100:60=7000

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 29.09.2020

94. ա Հաշվիր՝ օգտվելով գումարման տեղափոխական հատկությունից:

393+600+7+3000=393+7+600+3000=4000

12000+6214+8000=12000+8000+6214=26214

6480+224+500+20=6480+20+500+224=7224

375+254+600+25+312=375+25+600+312+254=1912+254=2166

95. ա կատարիր գործողությունը

90կմ  + 234կմ + 210 կմ=90կմ+210կմ+234կմ=534կմ

8կմ  250մ – 3կմ 250մ=5կմ

6կմ 420մ + 3կմ  580մ= 9կմ 1000մ=10կմ

96. ա)   Հաշվիր արտահայտության արժեքը:

a=4200

a :(70+130)x45= 4200:(70+130)x45=945

1)130+70=200

2) 4200:200=21

3)45×21=945

32x(a+800):80=32x(4200+800):80=200

  1. 4200+800=5000
  2. 32×5000=160000
  3. 160000×80=200