Հայոց լեզու

Լեզվական աշխատանք

1․ Աջ և ձախ մասերը միացրու և ստացիր քեզ հայտնի արտահայտություններ։

քիթը           տալ    քիթը կախել

ոտքերն         մեկ լինել  ոտքրերն ընկնել

սիրտ           կախել  սիրտ տալ

աշխարհով      ընկնել  աշխարհով մեկ լինել

2․Գրիր մեկ բառով

Նվեր տալ-նվիրել

Խղճահարություն զգալ-խղճալ

Լույս տալ-լոսավորել

Ուտելու համար պիտանի-ուտելիք

Փոստը բաժանող մարդ-փոստատար

3․Վերականգնիր առածները։

 1 Շատ կարդաս,                քիչն էլ կկորցնի։ 5

 2Լավ անես՝ քեզ կանես,         սովորիր քեզ համար։4

3Աղքատը հացի կարոտ է,       վատ անես՝ քեզ կանես։2

4Արա ուրիշի համար           հարուստը՝ ամեն բանի։ 3

5Շատի հետևից ընկնողը        շատ բան կիմանաս։1

4․Տրված բառերը արտահայտիր բառակապակցությամբ։

Օրինակ՝ բարեսիրտ-բարի սիրտ ունեցող

Բարձրահասակ-բարձր հասակ ունեցող

Սևաչյա-սև աչքեր ունեցող

Շիկահեր-շեկ մազեր ունեցող

Թիկնեղ-լայն թիկունք ունեցող

Գեղեցկադեմ-գեղեցիկ դեմք ունեցող

Սրամիտ-սուր միտք ունեցող

Փոքրամարմին-փոքր մարմին ունեցող

Անգլերեն

Homework

My family

Answer the questions.

 1. Is your family big or small?

My family is big.

2. Is your house big or small? Describe your room.

My house is big. MY room is clean, nice and comfortable.

 3. When do you get up in the morning?

I get up 9 ocloc.

 4. What do you have for breakfast?

I have eggs, toast and sereals.

 5. What subjects do you study at school?

I study English, Armenian, Mathematics.

6. Can you name the days of the week?

The days of the week are Monday, Tuesday, Wednesday,  Thursday, Friday, Satrday and Sunday.

 7. What sport do you like?

I like to play tennis.

8. Have you got a pet? Tell about your pet.

Yes I have got a hamster. It has small ears, short legs and white, thick fur.

9. What do you usually do in the evening?

In the evening I like to watch tv or to listen music.

 10. Do you like weekends? What do you do at weekends?

I like weekends. I go to park with my parents