Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 20.12.2022

619. Հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով.

բ) –11 + ( –9 ) – 3 + ( –4 ) + 24 = -3

1) -11 + (-9) = -20

2) -20 — 3 = -17

3) -17 + (-4) = -21

4) -21 + 24 = -3

դ) +8 + ( –18 ) – ( +35 ) – 13 + 45 = -13

1) +8 + (-18) = -10

2) -10 — (+35) = -45

3) -45 — 13 = -58

4) -58 + 45 = -13:

622. Տրված են 15, –16, 15 թվերը։ Ճի՞շտ է արդյոք, որ ցանկացած երկու հարևան թվերի գումարը բացասական թիվ է, իսկ բոլոր երեք թվերի գումարը` դրական։

Լուծում

1) -16 + 15 = -1

2) 15 + (-16) = -1

3) 15 + (-16) + 15 = +14

Պատ․՝ Այո, ճիշտ է։

633. Գտե՛ք այն թիվը, որի`

բ) 17 %-ը հավասար է 340-ի

340 x 100 : 17 = 2000

Պատ․՝ 2000:

դ) 2 %-ը հավասար է 37-ի

37 x 100 : 2 = 1850

Պատ․՝ 1850:

634. Թվի 15 %-ը հավասար է 12-ի: Գտե՛ք այդ թվի`

12 x 100 : 15 = 80

բ) 75 %-ը

80 x 75 : 100 = 60

դ) 110 %-ը

80 x 110 : 100 = 88:

Մայրենի

Գործնական քերականություն մայրենի 20.12.2022

1. Տրված բառերից նոր բառեր կազմի՛ր -ոց (-նոց, -անոց) ածանցով:

ա) Ծաղիկ, հյուր, ավազակ, մեղու:

Ծաղկանոց, հյուրանոց, ավազականոց, մեղվանոց

բ) Գոգ, ձեռ, մատ:

Գոգնոց, ձեռնոց, մատնոց

զ) Կապել, խարտել, սփռել:

Կապոց, խարտոց, սփռոց

դ) (Քսան) դրամ, (հինգ) կիլոգրամ, (երեք) մետր:

քսան դրամանոց, հինգ կիլոգրամանոց, երեք մետրանոց

ե) Խշշալ, մռնչալ, զռռալ, ոռնալ:

Խշշոց, մռնչոց, զռռ ոց, ոռնոց։

2. Առաջին շարքի յուրաքանչյուր բառ հնարավոր բոլոր ձևերով բաղադրի՛ր (բադադրալ բառեր կազմիր) երկրորդ շարքի ածանցների հետ:

Ա. Հյուսիս – Հյուսիսային 

լեզու – լեզվանի, լեզվական

հայր – հայրական, հայրաբար, հայրություն 

դրախտ – դրախտային  

տոն – տոնական, տոնային  

նկարիչ – նկարչական, նկարչություն

մեղ(ք) – մեղավոր

հարս(ն) – հարսնացու, հարսնություն

քն(ի)ն – քննական, քննաբար, քննություն

օտար – օտարական, օտարավոր, օտարություն

բազում – բազմավոր, բազմություն 

բն (ական) – բնույթ, բնական, բնային, բնականաբար, բնություն

հան(ել) – հանածո

հաս(նել) – հասույթ

դր (դնել) – դրածո

շահ(ել) – շահույթ

պահ(ել) – պահածո։

Բ. Ույթ, ածո, ական, ային, անի, (ա)բար, ոտի, (ա)վոր, (ա)ցու, ություն:

Մաթեմատիկա

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 20.12.2022

621. Տասնվեցհարկանի շենքի երկու հարևան մուտքերի վերելակները
կանգնած էին 12-րդ հարկում։ Մի վերելակը նախ բարձրացավ 2
հարկ, ապա իջավ 5 հարկ։ Մյուս վերելակը նախ իջավ 5 հարկ,
ապա բարձրացավ 2 հարկ։ Ո՞ր հարկերում կանգնած կլինեն
վերելակները։

Լուծում

1) 12 + 2 — 5 = 9 — I վերելակ

2) 12 — 5 + 2 = 9 — II վերելակ

Պատ․՝ I վերելակ — 9, II վերելակ — 9:

631. Գեղջկուհին ջրհորից ջուր հանելու համար դույլը 10 վայրկյանում իջեցնում է ջրհորի մեջ 90 սմ/վ արագությամբ։ Որքա՞ն է տևում ջրհորից մեկ դույլ ջուր վերցնելը, եթե գեղջկուհին ջրով լի դույլը բարձրացնում է 60 սմ/վ արագությամբ, և 12 վ էլ անհրաժեշտ է,որ դույլը լցվի։

Լուծում

1) 90 × 10 = 900

2) 900 : 60 = 15

3) 15 + 10 + 12 = 37

Պատ․՝ 37վ:

633. Գտե՛ք այն թիվը, որի`


ա) 3 %-ը հավասար է 60-ի

60 x 100 : 3 = 20000

գ) 20 %-ը հավասար է 53-ի,

53 x 100 : 20 = 265: