Հայոց լեզու

Գործնական աշխատանք

 • Հինգշաբթի՝ Գործնական աշխատանք 1Գտի՛ր բազմավանկ բառերը և վանկատի՛ր:
  Ուրագ, գույն, աշուն, ուսուցիչ, դանակ, գետ, թաշկինակ, թռչուն, այգեպան,
  աստղ, կրակ, փայտ, կիրակի, երեխաներ, բանջարեղեն, սիրտ, օտարական,
  հողագործ, օդաչու, գարնանային, հեռախոս, կառապան, մուկ, մկնիկ, շուն,
  շնիկ, փոքր, փոքրիկ, հերթապահ, բանալի, կայծ, կայարան, Երևան, ելակ,
  եղանակ, սիրասուն, վրան, խնդիր, բռնակ, մկրատ, գլուխ, խնձոր, բարձր,
  շրջան, թխվածք, մթնել, թանձր, պտույտ, մանր, վագր, սղոց, նվեր, չմուշկ,
  պտուղ, թմբուկ, բարևել, երևալ, կարևոր, արևաշող, սևագիր, սերկևիլ,
  տերևաթափ, Իջևան, անձրևանոց, թևավոր, ուղևոր, Սևան, շատրվան:
 • Ուրագ-ու-րագ,  աշուն-ա-շուն,  ուսուցիչ-ու-սու-ցիչ, դանակ-դա-նակ,  թաշկինակ-թաշ-կի-նակ, թռչուն-թըռ-չուն,  այգեպան-այ-գե-պան,  աստղ-աս-տըղ,  կրակ-կը-րակ,  կիրակի-կի-րա-կի, երեխաներ-ե-րե-խա-ներ,  բանջարեղեն-բան-ջա-րե-ղեն, օտարական-օ-տա-րա-կան,  հողագործ-հո-ղա-գործ, օդաչու-օ-դա-չու,  գարնանային-գար-նա-նա-յին,  հեռախոս-հե-ռա-խոս,  կառապան-կա-ռա-պան,  մկնիկ-մըկ-նիկ,  շնիկ-շը-նիկ,  փոքր-փո-քըր,  փոքրիկ-փոք-րիկ, հերթապահ-հեր-թա-պահ, բանալի-բա-նա-լի,  կայարան-կա-յա-րան,  Երևան-Ե-րե-վան,  ելակ-ե-լակ,  եղանակ-ե-ղա-նակ,  սիրասուն-սի-րա-սուն,  վրան-վը-րան,  խնդիր-խըն-դիր,  բռնակ-բըռ-նակ,  մկրատ-մըկ-րատ,  գլուխ-գը-լուխ,  խնձոր-խըն-ձոր,  բարձր-բար-ձըր,  շրջան-շըր-ջան, թխվածք-թըխ-վածք, մթնել-մըթ-նել, թանձր-թան-ձըր, պտույտ-պը-տույտ, մանր-մա-նըր, վագր-վա-գըր, սղոց-սը-ղոց, նվեր-նը-վեր, չմուշկ-չը-մուշկ,
  պտուղ-պը-տուղ, թմբուկ-թըմ-բուկ, բարևել-բա-րե-վել, երևալ-ե-րե-վալ,  կարևոր-կա—րե-վոր,  արևաշող-ա-րե-վա-շող,  սևագիր-սե-վա-գիր,  սերկևիլ-սեր-կե-վիլ,
  տերևաթափ-տե-րե-վա-թափ,  Իջևան-Ի-ջե-վան,  անձրևանոց-անձ-րե-վա-նոց, թևավոր-թե-վա-վոր, ուղևոր-ու-ղե-վոր, Սևան-Սե-վան, շատրվան-շա-տըր-վան:

Գործնական աշխատանք 2Գրել տրված բառերի հոմանիշները.
կառուցել-սարքել, լուսամուտ-պատուհան, քնել-ննջել, կարդալ-ընթերցել, դասատու-ուսուցիչ,վարժապետ, գուրգուրել-շոյել, սիրել,  քաղցած-սոված, անոթի, հոտավետ-բուրավետ , իմաստուն-խելացի, ջանասեր-աշխատասեր, զվարթ-ուրախ,  վճիտ-մաքուր, պարզ, անբիծ, երփներանգ-բազմերանգ, երփնագույն, ճերմակ-սպիտակ, խիզախ-համարձակ, քաջ, անվախ,  տապ-շոգ, աքլոր-աքաղաղ,  ըմպել-խմել։

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s