Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 25.04.2023

1124. Կատարե՛ք հանում.

բ) 81,22 – 53,12 = 28,10

դ) 17,1 – 8,256 = 8,844

զ) 7,35 – 6,35 = 1,0

1126. Կատարե՛ք հանում.

բ) 5 – 2,63 = 2,37

դ) 1 – 0,047 = 0,953

զ) 102 – 96,24 = 5,76

1128. Կատարե՛ք հանում.

բ) 3,263 – 2 = 1,263

դ) 11,397 – 9 = 2,397

զ) 34,56 – 29 = 5,56

1135. Գտե՛ք 3,385 , 9,428 , 725,11 , 823,12 , 0,93 , 973,14 , 55,675 թվերից ամենամեծը։

Պատ․՝ 973,14 :

1136. Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) 2x + 1 = 5

2x = 5 — 1

2x = 4

x = 4 : 2

x = 2

բ) 3x + 1 = 5

3x = 5 — 1

3x = 4

x = 4/3

x = 1 1/3

գ) 8x – 1 = 7

8x = 7 + 1

8x = 8

x = 1

դ) 4x – 2 = 9

4x = 9 + 2

4x = 11

x = 11/4

x = 2 3/4

ե) 3 + 2x = 18

2x = 18 — 3

2x = 15

x = 15/2

x = 7 1/2

զ) 8 = x + 4

x = 8 — 4

x = 4

1137. Գտե՛ք 20‐ից փոքր բոլոր զույգ թվերի գումարը։

2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 = 20 + 20 + 20 + 20 + 10 = 90

Մաթեմատիկա

Դասարանական — Տնային աշխատանք մաթեմ 21.04.2023

1105. Աստղանիշի փոխարեն տեղադրե՛ք համապատասխան թվանշանը, որպեսզի ստացված անհավասարությունը ճիշտ լինի.

ա) 2,547 > 2,537

բ) 5,568 > 4,568

գ) 10,85 < 10,95

դ) 885,622 < 885,623

1106. Իրար հաջորդող ո՞ր երկու բնական թվերի միջև է գտնվում կոտորակը.

ա) 3,2 — 3; 4;

բ) 8,93 — 8; 9;

գ) 75,32 — 75; 76;

դ) 29,66 — 29; 30;

ե) 5689,1 — 5689; 5690;

զ) 3284,9 — 3284; 3285;

1107. Կոտորակները դասավորե՛ք աճման կարգով.
60,325 , 11,2 , 28,43 , 60,32 , 11,56 , 3291,83 , 5,6։

5,6 ; 11,2 ; 11,52 ; 28,43 ; 60,32 ; 60,325 ; 3291,83 ;

1108. Կոտորակները դասավորե՛ք նվազման կարգով.
10,3 , 8,94 , –0,5 , –3,27 , 41,01 , 5,69 , –3,2։

41,01 ; 10,3 ; 8,94 ; 5,69 ; -0,5 ; -3,2 ; -3,27 ;

1109. Կոորդինատային առանցքի վրա երկու թվերից ո՞րն է ավելի աջ տեղադրված.

ա) 6,37 < 6,375

բ) 0,893 > 0,8

գ) 293,4 < 294,3

դ) 783,5 < 783,6

ե) –31,72 < 18,6

զ) –11,25 > –11,257

1110. Գրե՛ք հինգ այնպիսի տասնորդական կոտորակներ, որոնցից յուրաքանչյուրը մեծ լինի 2,4-ից և փոքր լինի 2,5-ից։

2,4 < * < 2,5

* = 2,41 ; 2,42 ; 2,43 ; 2,44 ; 2,45

1114. Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) 632 ⋅ 108 + 3999 = x

 1. 632 x 108 = 68256
 2. 68256 + 3999 = 72255

x = 72255

բ) 3 ⋅ (x + 4) = 18

3x + 12 = 18

3x = 18 — 12

3x = 6

x = 2

գ) 6 ⋅ x + 5 =29

6x + 5 = 29

6x = 29 — 5

6x = 24

x = 4

դ) 3 + 2 ⋅ x = 5

5x = 5

x = 1

1116. Չորս երեխաներ դեղձ էին քաղում։ Նրանցից առաջինը քաղեց բոլոր քաղված դեղձերի 0,2 մասը, երկրորդը՝ մնացածի 0,5 մասը, երրորդը՝ երկրորդի քաղածի 0,5 մասը, չորրորդը քաղեց 32 դեղձ։ Առաջին երեք երեխաներն իրենց քաղած դեղձերը լցնում էին արկղերի մեջ, չորրորդը՝ զամբյուղի մեջ։ Քանի՞ դեղձ դրվեց արկղերի մեջ։

Դեղձ – x

I — 0,2x

II — (x — 0,2x) : 0,5 = 0,4x

III — (x — 0,2x) x 0,5 x 0,5 = 0,2x

IV — 32

 1. 0,2x + 0,4x + 0,2x + 32 = x
 2. 0,8x + 32 = x
 3. x — 0,8x = 32
 4. 0,2x = 32
 5. 2/10 = 32
 6. x = 160
 7. 160 — 32 = 128

Պատ․՝ Եթե տղան պարագիծը ճիշտ չլուծի , պատասխանը կենտ թվով կվերջանա։

Պատ․՝ 1 2/5 կմ/ժ։

Մաթեմատիկա

Դասարանական — տնային աշխատանք մաթեմ 19.04.2023

1101․ Համեմատե՛ք կոտորակները.

ա) 3,853 > 2,64

բ) 72,93 < 73,851

դ) 15,899 > 14,9

գ) 0,382 > 0,45

ե) 78832,91 > 78732,91

զ) 663,0001 < 663,0002

1102. Համեմատե՛ք կոտորակները.

ա) –6,73 > –6,81

բ) –0,432 > –1,431

գ) –11,2 > –11,21

դ) –3,756 < –3,706

ե) –0,38 >–1,001

զ) –5,555 < –4,999

1103. Ո՞ր բնական թվերն են գտնվում հետևյալ տասնորդական կոտորակների միջև.

ա) 5,68 ; 6 ; 6,7

բ) 2,001 ; 3 ; 3,5

գ) 7,2 ; 8 ; 8,2

դ) 1,5 ; 2 ; 3 ; 3,5

ե) 2,833 ; 3 ; 4 ; 4,11

զ) 7,1 ; 8 ; 9 ; 10 ; 10,2

1104. Աստղանիշի փոխարեն տեղադրե՛ք > կամ < նշանը, որպեսզի ստացված անհավասարությունը ճիշտ լինի.

ա) 7,21 > 7,2

բ) 99,2 > 98,9

գ) 55,3 < 56,4

դ) 3,285 > 3,185

1111. Եռանկյան մի կողմը 2,6 սմ է։ Երկրորդ կողմը 1,5 սմ‐ով մեծ է առաջինից, իսկ երրորդ կողմը 1,8 սմ-ով մեծ է երկրորդից։ Գտե՛ք եռանկյան պարագիծը։

Լուծում

 1. 2,6 + 1,5 = 4,1 — երկրորդ
 2. 4,1 + 1,8 = 5,9 – երրորդ
 3. P = 2,6 + 4,1 + 5,9 = 12,6

P = 12,6

Պատ․՝ 12,6:

1112.Կատարե՛ք գործողությունները.

ա) 370783 ։ 1081 + (24591 – 1824) ⋅ 5 = 114178

 1. 24591 — 1824 = 22767
 2. 22767 x 5 = 113835
 3. 370783 : 1081 = 343
 4. 113835 + 343 = 114178


1113. Անկանոն կոտորակը ներկայացրե՛ք խառը թվի տեսքով.

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 17.04.2023

1080. Տասնորդական կոտորակը գրե՛ք դիրքային գրառումով և կատարե՛ք գումարումը

1082. Ուղղանկյան երկարությունը 36,6 սմ է, իսկ լայնությունը՝ 24,2 սմ։ Եթե նրա երկարությունը 10 անգամ մեծացվի, իսկ լայնությունը 10 անգամ փոքրացվի, որքա՞ն կլինի ստացված ուղղանկյան պարագիծը:

 1. 36,6 x 10 = 366
 2. 24,2 : 10 = 2,42
 3. 366 + 2,42 = 368,42
 4. 368,42 + 368,42 = 736,84

P = 736,84

Պատ․՝ 736,84 սմ:

1092․ Համեմատե՛ք.

1094. Խանութ են բերել 2 տ կաղամբ և 800 կգ վարունգ։ Առաջին օրը վաճառել են կաղամբի 40 %-ը և վարունգի 20 %-ը։ Ո՞ր բանջարեղենից են ավելի շատ վաճառել և քանի՞ անգամ շատ։

2 տ = 2000 կգ

Պատ․՝ կաղամբը 5 անգամ։

1095․ Քանի՞ անգամ պակասեց ապրանքի գինը, եթե գինը իջավ՝

բ) 60 %-ով

Մաթեմատիկա

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 17.04.2023

1079. Եռանկյան կողմերի երկարություններն են` 4,11 սմ, 2,65 սմ, 3,8 սմ: Գտե՛ք եռանկյան պարագիծը:

P = 4,11 + 2,65 + 3,8

P = 10,56

1080. Տասնորդական կոտորակը գրե՛ք դիրքային գրառումով և կատարե՛ք գումարումը.

1081. Քառակուսու կողմի երկարությունը 3,72 դմ է։ Եթե քառակուսու կողմը մեծացվի 10 անգամ, ինչի՞ հավասար կլինի ստացված քառակուսու պարագիծը։

P = 3,72 x 10

P = 37,2

1092. Համեմատե՛ք.

ա) |– 2| = | 2|

գ) |– 100| > |0|

1094. Խանութ են բերել 2 տ կաղամբ և 800 կգ վարունգ։ Առաջին օրը վաճառել են կաղամբի 40 %-ը և վարունգի 20 %-ը։ Ո՞ր բանջարեղենից են ավելի շատ վաճառել և քանի՞ անգամ շատ։

2 տ = 2000 կգ

Պատ․՝ 5:

1095. Քանի՞ անգամ պակասեց ապրանքի գինը, եթե գինը իջավ՝

ա) 50 %-ով

գ) 90 %-ով։

Մաթեմատիկա

Դասարանական — Տնային աշխատանք մաթեմ 14.04.2023

1075.Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) z – 0,615 = 0,02

z = 0,02 + 0,615

z = 0,635

բ) z – 18,2 = 124,01

z = 124,01 + 18,2

z = 142,21

գ) 27 = z – 10,0001

z = 27 + 10,0001

z = 37,0001

դ) 654,1 = z – 5037,203

z = 654,1 + 5037,203

z =5691,303

1076. Կատարե՛ք գործողությունները.

ա) (6,93 + 1,08) ⋅ 10 + (9,734 + 11,25) ⋅ 100 = 7178,5

 1. 6,93 + 1,08 = 8,01
 2. 9,734 + 11,25 = 20,984
 3. 8,01 x 10 = 80,1
 4. 20,984 x 100 = 2098,4
 5. 80,1 + 2098,4 = 7178,5

բ) (39,63 + 5,7) ⋅ 100 + (3,565 + 15,001) ⋅ 10 = 4718,66

 1. 39,63 + 5,7 = 45,33
 2. 3,565 + 15,001 = 18,566
 3. 45,33 x 100 = 4533
 4. 18,566 x 10 = 185,66
 5. 4533 + 185,66 = 4718,66

1078. Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) x – 0,99 = 0,01

x = 0,01 + 0,99

x = 1,00

բ) 4,52 = x – 10,48

x = 10,48 + 4,52

x = 15,00

գ) x – 8,64 = 0

x = 8,64

դ) 20,3 = x – 0,45

x = 20,3 + 0,45

x = 20,75

ե) x – 0,3 = 1

x = 1 + 0,3

x = 1,3

զ) 17,4 = x – 11,2

x = 17,4 + 11,2

x = 28,6

1089.Գրե՛ք 24 թվի բոլոր բաժանարարները։ Քանի՞սն են դրանք։

Պատ.` 1, 2, 3, 4, 6, 12, 24:

1090. Համեմատե՛ք մեծ եռանկյան պարագիծը փոքր եռանկյունների պարագծերի գումարի հետ։

Պատ.` նրանք հավասար են:

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա – դասարանական 12.04.2023

Հետևյալ կոտորակը գրիր ավելի կարճ:

68,060000

Պատասխան՝  68,06

Ո՞ր երկու հաջորդական բնական թվերի միջև է գտնվում 1,8 տասնորդական կոտորակը:

1,7 < 1,8 < 1,9

Համեմատիր −7.253 և 7.252 տասնորդական կոտորակները, օգտագործելով <,>,= նշանները:

7,253 < 7,252

Թվերը դասավորիր նվազման կարգով:

0.258; 0.93; 0.362; 0.7; 0.7204; 0.25; 0.38; 0.9001

0,7 ; 0,25 ; 0,38 ; 0,93 ; 0,258 ; 0,362 ; 0,7204 ; 0,9001

Համեմատիր 2.4 և 2.48 կոտորակները:

Տեղադրիր <,>,= նշաններից մեկը:

2,4 < 2,48

Պատուհանում տեղադրիր <,> կամ = նշաններից մեկը:

2,312 գ  < 2,3120 գ

Համեմատիր  9.436 ; 9.435 տասնորդական կոտորակները, օգտագործելով <,>,= նշանները:

9.436 > 9.435

Ընտրիր այն թվանշանները, որոնք աստղանիշի փոխարեն տեղադրելով, ստանում ենք ճիշտ անհավասարություն: